Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Гл.ас. Александър Еленков / Спорт

   

ФУТБОЛ

Футболът в СУ „Св. Климент Охридски” е част от цялостното обучение по физическо възпитание. Чрез него се решават поставените образователни (теоретични знания, практически умения и навици, технически елементи, развиване на физически качества), оздравителни (физическо развитие, укрепване на здравето, закаляване на организма, лична хигиена) и възпитателни (морално волеви качества, човешки добродетели, колективизъм и др.) задачи.

Голямa част от студентите, поради характера на учебния процес нямат възможност да се занимават със спорт в свободното си време. Още повече, че са много малко тези, които активно са спортували организирано преди постъпването им в университета. Ето защо заниманията по футбол ще помогнат на студентите да придобият основни умения за двигателна дейност. Изучават се технически елементи, усвояват се теоретични знания, развиват се и се усъвършенстват физическите качества, придобиват се тактическа грамотност и психическа устойчивост, необходими в напрегнатото ежедневие. Всичко това е насочено към масово усвояване на футбола в часовете по профилирано обучение, а не за изграждане на състезатели.

Учебни групи

Учебният процес по футбол в Университета се реализира под следните форми:

1. Изборно – задължителна

В нея обучаваните, след като сами са избрали желания за практикуване от тях спорт, овладяват основни умения. Обучението се осъществява в профилирани групи с футболна насоченост. Оптималната численост на групите, според нашия опит е 16-18 човека. В профилираните часове участват момчета и момичета, които не са играли организирано футбол, поради което не се изисква постигане на високи резултати. В края на всеки семестър се осъществява контрол, за да се проследи ефективността на проведеното обучение и нуждата от евентуални корекции. Ако студентите изпитват трудности е желателно да се прецизира учебният материал според възможностите на групата.

В групите по футбол се обхващат студенти от всички факултети на университета в 22 учебни групи, със средно около 400 студента.

2. Спортно усъвършенстване – изборно-задължителна

В тази форма за провеждане на часовете попадат студенти с изразени футболни умения. Групите се формират от момчета и момичета, които са преминали през детско-юношеските школи на футболните клубове. По този начин се обхващат спортисти, които попадат в представителните отбори на университета. Те представят СУ „Св. Климент Охридски” на студентските първенства на различно ниво.

3. Факултативна – изборно самостоятелна

В Университета има и факултативна форма на обучение по футбол, като в нея се включват всички студенти, желаещи да посещават часовете по футбол. Те са извън учебното им натоварване. В тази форма се включват студенти, които по собствена инициатива желаят да се самоусъвършенстват.

Вътрешни първенства

През учебната година се провеждат вътрешни турнири по футбол, които се организират в началото и в края на периода (по един турнир на семестър). В него участват всички желаещи студенти с отбори от по 10 човека. В турнира играят не само преминалите обучение по футбол, а и такива, които са практикували и други спортни дисциплини от всички курсове.

Във всеки вътрешен турнир участват средно по 40 отбора от факултетите или около 400 студента като се изиграват около 70 срещи на турнир.