Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Гл.ас. Александър Еленков / Публикации

   

СПИСЪК НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:

1. Еленков,А., М.Гъдев. Оценка на беговата подготвеност на 9-10 годишни подрастващи футболисти. Спорт и наука, 2002.2.стр.37.

2. Еленков,А. Управление на учебно-тренировъчния процес по футбол. Годишник на Софийския Университет „Св.Климент Охридски” - Департамент по спорт. 2002.Том 78.стр.63.