Начало / Университетът / Административна структура / Достъп до информация / Обща информация

   

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

в Софийски университет „ Св. Климент Охридски“

 

І. Правно основание

Закон за достъп до обществена информация

ІІ. Заявител

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

ІІІ. Задължен субект

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

ІV. Начини на заявяване на услугата

 • В отдел „Секретариат и деловодство“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който се намира на бул. „Цар Освободител” 15, кабинет № 115, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.
 • по пощата
 • по електронна поща – oi@uni-sofia.bg
 • по факс – 02/946 02 55

V. Процедура по предоставяне на административната услуга

Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Устните запитвания по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се приемат от специално определен служител в отдел „ Секретариат и деловодство“ и се регистрират в деловодната система в Регистър за достъп до обществена информация след съставянето на протокол за приемането им.

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодната система , всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа.

За писмени заявления се считат и заявленията, получени по факс – 02/ 946 02 55 и по електронен път.

Образец на заявлението може да получите на място в отдел „ Секретариат и деловодство“ или да изтеглите от интернет страницата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Заявлението трябва да съдържа следната информация:

 • трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 • описание на исканата информация;
 • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 • адрес за кореспонденция със заявителя.

! Ако в заявлението липсват данни по т. 1, 2 и 4 то се оставя без разглеждане

В случай че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и трябва да уточни предмета на исканата информация.

Ако в 30-дневен срок заявителят не уточни предмета на исканата информация, заявлението се оставя без разглеждане.

VІ. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от следните форми:

 • преглед на информацията – оригинал или копие ;
 • устна справка;
 • копие на материален носител;
 • копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

VII. Срок за извършване на услугата

Заявленията за предоставяне на достъп се разглеждат в срок до 14 дни от датата на регистрирането им, съответно от уточняване предмета на исканата информация. Срокът може да бъде удължен:

 • с не повече от 10 дни, когато поисканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка;
 • с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

Когато Софийски университет “Св. Климент Охридски“ не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение в 14-дневен срок от получаване на заявлението същото се препраща по компетентност, за което се уведомява заявителя.

В случай че Софийски университет “Св. Климент Охридски“ не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, заявителят се уведомява в 14- дневен срок.

VІІІ. Решение за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

В законоустановените срокове Ректорът или упълномощено от него лице взема решение относно предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до информация.

В решението за предоставяне на достъп до обществена информация се посочва:

- степента на осигурения достъп до исканата информация;

- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който е 30 дни от датата на получаване на решението;

- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата информация;

- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- разходите по предоставяне на достъп до исканата обществена информация.

В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание, датата на приемането на решението и редът за неговото обжалване.

Екземпляр от решението за отказ се връчва лично на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя или на упълномощено от него лице след заплащане на определените с решението разходи в отдел „Секретариат и деловодство“ каб № 12, в сградата на Ректората – бул. Цар Освободител № 15 от специално определен за това служител.

За предоставения достъп се съставя протокол по образец в два екземпляра и се подписва от заявителя и съответния служител.

Когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща решението за предоставяне на достъп заедно с копие от информацията се изпращат на посочения електронен адрес. В тези случаи не се подписва протокол и не се заплащат разходи по предоставянето.

ІX. Заплащане на разходите

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя със Заповед № ЗМФ-1472 на министъра на финансите от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) и представяне на платежен документ.

Посочените стойности на разходи са без ДДС и според вида на носителя са, както следва:

1. дискета – един брой – 0,50 лв.;

2. CD – един брой – 0,50 лв.;

3. DVD – един брой – 0,60 лв.;

4. разпечатване – една страница (А4) - 0,12 лв.;

5. ксерокопие – една страница (А4) - 0,09 лв.;

6. факс – една страница (А4) - 0,60 лв.;

7. видеокасета – един брой – 3,25 лв.;

8. аудиокасета – един брой – 1,15 лв.;

9. писмена справка – една страница (А4) - 1,59 лв.

Заплащането на разходите се извършва:

- в Паричен салон в сградата на Ректората

- или по банков път по сметката на Софийски университет „ Св. Климент Охридски“ БНБ - Централно управление, IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01.

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация

X. Ред за обжалване

Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне могат да се обжалват пред Административен съд София-град по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.