Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2018/2019 г. / Условия за кандидатстване на граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

   

1. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Университета, както следва:

- в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

- съгласно актове на Министерския съвет;

- при условията на чл. 95, ал. 7 и 9 от Закона за висше образование.

2. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

- имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

- имат статут на бежанци;

- са от българска народност, удостоверена по реда на Постановления № 103 и № 228 на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

3. Чуждестранните граждани, кандидатстващи по междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

4. Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО, подават документите си в СУ „Св. Климент Охридски“, сектор „Прием на студенти“ на отдел „Образователни дейности“ в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването.

5. Необходими документи:

1. Формуляр – по образец;

2. Копие на дипломата за средно образование (или заместващ дипломата документ) и приложението с оценките.

2.1. Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

4. Академична справка – за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение.

5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.

6. Две снимки.

7. Копие от чуждестранен паспорт или друг официален документ за самоличност.

7.1. Кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско, го удостоверяват с копие на документ за самоличност на български граждани.

8. Документ за владеене на български език на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка.

9. Документите по т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

10. Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език в Департамента за езиково обучение и Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

11. Чуждестранните граждани, приети за студенти в Университета, могат да продължат обучението си в първи курс в специалността, в която са приети след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини на ниво В2, съгласно Общата европейска езикова рамка.

12. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с постановление на Министерски съвет.

 

Процедура по кандидатстване

6. В срок до 1 октомври в годината на кандидатстването документи се подават в СУ „Св. Климент Охридски“, сектор „Прием на студенти“ на отдел „Образователни дейности“. Документите могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител.

7. След приемане на документите инспекторът по прием на чуждестранни студенти в сектор „Прием на студенти“ в едномесечен срок ги подготвя и изпраща в Министерството на образованието и науката – Дирекция „Висше образование“, с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение за обучение. Срокът за издаване на удостоверението от МОН е един месец.

8. След като получи удостоверението от МОН, инспекторът по прием на чуждестранни студенти уведомява кандидатите, че могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен представител и да подадат документите си за издаване на виза вид „Д“.

9. Документите за издаване на виза вид „Д“ се подават в дипломатическото или консулско представителство на Р България в съответната държава, откъдето е кандидатът, оттам се получава и самата виза. Срокът за издаване на визата е един месец, но може да бъде и по-дълъг.

9.1. Заявление за издаване на вида вид „Д“ се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянно местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянно местоживеене на кандидата.

10. След получаване на виза вид „Д“ и пристигането им в Р България кандидатите се записват за студенти в съответната специалност, съответно в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка.

11. Всички кандидати за специалност Медицина на английски език и други специалности с допълнителни условия за прием полагат съответен кандидатстудентски изпит, съгласно определен график с датите за явяване. Кандидатстващите по този ред се класират въз основа на получените резултати от изпита и при спазване на общите условия за прием на чуждестранни граждани.

 

За допълнителна информация:

Отдел „Образователни дейности“ – сектор „Прием на студенти“

Елена Ценкова - инспектор – прием на чуждестранни студенти

Тел. (+359 2) 846 74 29

 

Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 3 /20.12.2017 г.