Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2018/2019 г. / Класиране на кандидат-студентите

   

Чл. 32. В класирането участват само кандидати, отговарящи на условията на настоящия Правилник.

Чл. 33. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности, форми и основания на прием, съгласно утвърдените места за категориите (мъже и жени) и квоти, с изключение на кандидатите по чл. 35, ал. (2).

(2) Кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за дадена специалност, форма на обучение и категория, се приемат над утвърдения брой.

(3) Лауреатите на национални и международни олимпиади се класират извън утвърдените места за прием.

(4) Възстановяващите студентски права в същата специалност за втори и по-горен курс се класират, без да заемат планови места.

(5) Незаетите места за мъже в хода на класирането се трансформират за жени и обратно.

(6) В случаите, когато в хода на класирането няма кандидати за дадена специалност и форма на обучение, местата за прием могат да бъдат прехвърляни за друга специалност от същото професионално направление.

Чл. 34. (1) Класирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и сроковете за тяхното потвърждаване или записване.

(2) Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от класирането.

Чл. 35. (1) Първият етап на класирането се извършва на 10 юли 2018 г.

(2) В този етап на класиране за специалностите от Физическия факултет участват само кандидати с успешно положен конкурсен изпит по физика или с оценки от държавни зрелостни изпити по физика и астрономия. При наличие на свободни места, те се попълват от кандидати, посочили тези специалности и положили успешно алтернативен изпит по математика, химия и биология или положили държавен зрелостен изпит по математик, по химия и опазване на околната среда или по биология и здравно образование.

Чл. 36. (1) Класираните кандидат-студенти от първия етап от 11 юли до 13 юли включително имат възможност:

1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи.

2. Да депозират диплома-оригинал за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност.

3. Да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

4. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

(2) Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Чл. 37. След първото класиране кандидатстващите за специалностите във Физически факултет и Факултета по химия и фармация (с изключение на специалност Фармация) имат възможност да представят служебната бележка с оценка от съответния конкурсен изпит, положен в друго висше училище за посочените специалности до 13 юли 2018 г.

Чл. 38. Вторият етап на класиране се извършва на 17 юли 2018 г. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти.

Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 18 до 20 юли 2018 г. вкл.

Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.

Чл. 39. Третият етап на класирането се извършва на 24 юли 2018 г. Срок за записване – от 25 до 27 юли 2018 г. вкл. Резултатите от това класиране са окончателни.

Чл. 40. Незаети места могат да останат за обучение на студенти в образователно-квалификационната степен “магистър” (след завършено висше образование).