Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2018/2019 г. / Допълнителни разпоредби

   

§ 1. За проявена недобросъвестност и неспазване на установения ред от членовете на комисиите при обработката на кандидатстудентските документи, оценяването на писмените работи и записването на новоприетите студенти, на виновните лица се налага дисциплинарно наказание.

§ 2. На всички участници в кандидатстудентската кампания се изплаща възнаграждение за положен труд съгласно заповед на Ректора.

§ 3. На определените със заповед на Ректора квестори, неявили се на даден конкурсен изпит, не се изплаща трудовото възнаграждение за съответния ден и размерът на добавката от собствени средства на Университета за период от един до три месеца.

§ 4. Определените със заповед на Ректора председатели на изпитни комисии остават ангажирани до периода за идентифициране на писмените работи от кандидатите.

§ 5. В комисията по класиранията участват всички определени със заповед на Ректора членове на централната комисия.

§ 6. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, или направили опит да заблудят приемните комисии или ръководството на Университета, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява Прокуратурата. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище, независимо от курса на обучение и се уведомява Прокуратурата.

§ 7. Молби и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до Ректора в срок до 31 юли. След тази дата молби и жалби не се приемат. Към молбите се прилагат необходимите документи - оригинал и ксерокопие за удостоверяване на всеки конкретен случай. Ректорът решава кандидатстудентските молби и жалби в съответствие с настоящия Правилник и със Закона за висше образование.

§ 8. Молби от неприети кандидати: кръгли сираци (до 26-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и повече деца, както и близнаци в случаите, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление в Софийския университет и един от тях е приет за студент се отправят до Ректора в срок до 31 юли. В тези случаи кандидатите трябва да са положили успешно кандидатстудентските изпити или съгласно чл. 1, ал. (2) от настоящия Правилник. В рамките на утвърдените места за прием на студенти, на тези кандидати се предлага да се запишат в специалност, за която имат състезателен бал равен или близък до бала на последния класирал се в специалността кандидат.

§ 9. Молбите и жалбите по § 6 и § 7 се разглеждат до началото на м. септември. На одобрените кандидати се издава заповед за записване.

§ 10. За попълване на незаети след третия етап на класиране места може да се провежда допълнителен прием. За участие в допълнителния прием могат да бъдат допуснати само некласирани кандидати. Балообразуването се извършва въз основа на алтернативни на изпитите оценки от държавни зрелостни изпити или оценки от съответен конкурсен изпит, положен в Университета или в друго висше училище. Всички решения, свързани с допълнителен прием се взимат от Централната комисия за кандидатстудентската кампания, утвърждават се от Академичен съвет и се подписват от Ректора.

§ 11. Приемането и записването на новоприетите студенти за обучение в образователно-квалификационните степени “бакалавър” или “магистър” след средно образование се контролира от отдел „Образователни дейности“.

§ 12. Задължение на фирмите по набиране на кандидатстудентски документи е да се отчитат съгласно чл. 11, ал. (3) и чл. 21, ал. (1), т. 1 от настоящия Правилник.

 

Заключителни разпоредби

1. Правилникът е изработен на основание на Закона за висше образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и отменя Правилника за приемане на студенти в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2017/2018 година.

2. Промени в настоящия правилник могат да бъдат направени, ако бъдат приети изменения в Закона за висшето образование и/или в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти. Такива промени ще бъдат оповестявани допълнително по подходящ за целта начин.

Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 3 /20.12.2017 г.