Начало / Новини / Новини и събития / Видео-конферентна зала по проект “МОДЕРН-А” беше открита във Физическия факултет

   
Видео-конферентна зала по проект “МОДЕРН-А” беше открита във Физическия факултет

Във Физическия факултет на Софийския университет се състоя официално откриване на видео-конферентна зала, оборудвана по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в частта ѝ за модернизация за висшето образование, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В новооборудваната зала ще се провеждат споделени занятия по съвместната магистърска програма „Медицинска физика“ , разработена в рамките на проекта заедно с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

1-1

Събитието бе открито от доц. д-р Красимир Митев, ръководител Катедра „Атомна физика“ във Физическия факултет на Софийския университет, който отбеляза, че в рамките на проекта Физическия факултет си сътрудничи с Техническия факултет на Пловдивския университет и заедно въвеждат тази съвместна програма по медицинска физика на английски език. Той отбеляза още, че имат дългогодишни традиции и опит в преподаването на специалността на български език, а вече обучават в хибридна форма 12 студенти в тази програма.

1-4

В залата могат да се провеждат лекции и упражнения, които да се предават онлайн. Амбицията на доц. Митев и екипа е в рамките на проекта да успеят да инсталират система за планиране на облъчването в лъчетерапията – алгоритъм, машина и софтуер, с които се определя как един пациент да бъде облъчван, от какви ъгли, за да се постигне максимален терапевтичен резултат. Доц. Митев отбеляза, че се гордее, че в момента медицинските физици са на практика в болниците, а сега залата позволява целият процес до практическото провеждане на облъчването да се прави от самата зала и да се излъчва на всички студенти в съвместната програма.

1-5

Той изрази надеждата си, че ще има възможност да обучават студентите на най-специфичната работа без да се налага да ходят в болниците, както и се надява да имат възможност да правят и научни изследвания с новата техника. В заключение той благодари на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и на декана на Физическия факултет проф. Георги Райновски, който винаги е оказвал съдействие за реализирането на тези идеи.

1-7

От името на ръководството на проекта заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Елиза Стефанова благодари на всички, които са помогнали днес да имаме тази видеоконферентна система, на декана на Физическия факултет за съдействието да бъде ремонтирана залата. Тя подчерта, че Физическият факултет е намерил средства за ремонта, а апаратурата е със средства от проекта.

Проф. Стефанова отбеляза, че замисълът тук е да могат да бъдат обучавани колегите както от магистърската програма „Медицинска физика“, не само на английски език, но и от другите съвместни програми, защото реално е възможно да се правят такива онлайн обучения. Може да се работи и по съвместните програми с други факултети и други висши училища.

Проф. Стефанова добави още, че за всички устройства вече има и доставени части и изрази надеждата си те да влязат в употреба за всички програми, защото оборудването позволява да се използват съвременните средства за обучение на студенти.

1-3

Относно програмите тя заяви, че предизвикателствата не са малко и колегите полагат максимални усилия. Тя обърна внимание на програмата „Медицинска физика“ и подчерта, че колегите са направили не малко и са успели да включат в Националния класификатор на професиите и длъжностите нова професия – медицински физик, каквато преди нямаше. „Това е страничен ефект от цялото начинание, което според мен е доста съществено. Разбира се, с помощта на съответните професионални организации, които подкрепиха това. И колегите, които са от нашите партньори, представители на бизнеса, също изиграха своята роля в случая“, каза още проф. Стефанова и допълни, че едно подобно сътрудничество е изключително важно.

Накрая тя обобщи, че въпреки многото трудности е постигнат основният замисъл – да се даде достъп на студенти, които са в различни краища на страната, до възможно най-доброто образование. „Не малка част от нашите програми са с педагогическа насоченост и са магистърски програми. Което в голямата си част означава, че това са вече работещи учители“, каза проф. Стефанова и обърна внимание на дистанционната форма на обучение и на профилираната подготовка.

1-8

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Васил Маринов отбеляза, че тази съвместна програма в рамките на проекта е една от най-успешните. По думите му тя се развива с изключително добри темпове, въпреки че има предвидени много дейности. Проф. Маринов пожела и в бъдеще подобни успехи и този проект да приключи добре.

1-9

Проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор и ръководител на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, благодари на Софийския университет и партньорските университети за добрата им работа по този проект. Той посочи, че това е една нова програма, идеята на която е да се осъществят по-тесни връзки между различните университети и да се правят такива съвместни програми, да се използва максимално потенциала на университетите. По думите му много е важно тази програма да се развива и приключи успешно, да се използват средствата, които са предвидени, за да може тези курсове да са устойчиви в бъдеще и инвестицията да бъде дългосрочна.

Проф. Вайсилов изтъкна, че за разлика от други програми в тази акцент е не само закупуването на апаратура или ремонт, но е също така в установяването на контакти както вътре в страната между различните университети, така и с университети в чужбина. Той допълни, че в следващата програма „Образование“ са предвидени предстоящи нови програми, насочени към докторантите, както и продължаване на студентските практики. В заключение проф. Вайсилов благодари на колегите за добрата им работа и пожела успех.

 

1-10

След официалното откриване новата беше направена демонстрация на новата апаратура и възможностите й да се свърже външен компютър и смарт телефон.

1
2