Начало / Новини / Конкурси / Архив / Втори подбор на кандидати за стипендии, отнасящ се за редовни докторанти на СУ „Св. Климент Охридски”

   

Във връзка с изпълнение на проекта „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, договор № BG051PO001-3.3.06-0044 се обявява втори подбор на кандидати за стипендии, отнасящ се за редовни докторанти на СУ „Св. Климент Охридски”.

Срок за подаване на документи: От 10 до 21 септември 2012 г. в стая 214, Отдел „Докторантури и СДК”, Ректорат, Северно крило при Деяна Андонова.

Документи за кандидатстване:
1. Заявка за участие в проекта (свободен текст).
2. Мотивационно писмо (до 1 страница).
3. Автобиография (до 2 страници, в европейски формат, задължително посочване на електронна поща за контакт).
4. Копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.
5. Списък на научни публикации и на участия в научни форуми (ако е приложимо).
6. Оценка на научния ръководител за етапа на работа по дисертационния труд (по образец)
7. Декларация за неучастие в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на стипендиантите ще се проведе до 25 септември 2012 г.

Одобрените докторанти ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите.

На 118 докторанти ще бъдат отпуснати ежемесечни стипендии в размер на 120 лева за период до 2 години, като те ще се изплащат от октомври 2012 г. до октомври 2014 г.
След допълнителен конкурс финансиране (дневни, квартирни и пътни) ще получат:
- 20 докторанти с високи академични постижения за изследователски визити според предложени изследователски проекти в партниращи на СУ организации в чужбина с продължителност на престоя до 6 дни;
- 20 докторанти за участие в конференции по теми на дисертационния труд в държави-членки на ЕС за период от 4 дни;
- 10 докторанти за участие в летни училища в чужбина по теми, свързани с дисертацията, с продължителност на престоя до 10 дни.
Проектът предоставя на кандидатите и възможност за участие в:
- 2 летни школи за общо 40 докторанти от целевата група през юни 2013 г. и юни 2014 г.;
- 2 докторантски конференции през февруари 2013 г. и юни 2014 г.;
- тематични семинари, провеждани на всеки 4 месеца за обсъждане на части от подготвяните дисертационни трудове.
Цел на Интегрираната програма също така е осигуряване на по-добра среда за развитие на докторантите, което включва следните дейности:
- допълнително финансиране за закупуване на учебни материали (до 3 издания на чужд език и до 4 издания на български език за всеки докторант);
- издаване на 2 специализирани сборника с докторантски трудове;

- подкрепа за 2 публикации в основните български научни издания.

Участниците в проекта ще имат възможност да се включат в 4 обучителни интегрирани модула и да избират сред 12 тематични курса в 5 специализирани направления от областта на социалните и хуманитарни наука.
За различните дейности по проекта могат да кандидатстват всички докторанти от СУ по социални и хуманитарни науки, независимо дали са одобрени за стипендия.

При равни други условия предимство имат докторанти от Философския факултет, Факултета по класически и нови филологии, Историческия факултет и Юридическия факултет.

На сайта на Университета в раздели „Горещи новини”, „Докторантури”, „Научна дейност”, както и на сайта на Философски факултет ще се публикуват нужните за кандидатстване образци и информация за хода на проекта. При допълнителни въпроси кандидатите могат да се обърнат към проф. Димитър Денков, координатор по проекта - ddenkov@phls.uni-sofia.bg; ddenkov@mail.orbitel.bg и Гергана Николова, технически сътрудник - g.p.nikolova@gmail.com.