Начало / Новини / Конкурси / Архив / СУ "Св. Кл. Охридски" - Факултет по славянски филологии търси да назначи експерти за работа по проект

   

Схема: BG051POООІ-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, приоритетна ос 4 Подобряване на достъпа до образование и обучение

Договор: BG051PO001-4.3.04 - 0029

Име на проект: Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език

Бенефициент: СУ „Св.Климент Охридски“ – Факултет по славянски филологии

 

Обява

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи четирима експерти по електронно обучение и един ключов експерт по проект “Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език” по договор № BG051PO001-4.3.04 – 0029.

Изисквания към кандидатите:

  • висше образование;
  • професионален опит;
  • владеенето на английски език е предимство;
  • компютърна грамотност;
  • работа в екип.

Специалистът ще осигурява качествено изпълнение на възложените по проекта задачи: подготовка и провеждане на обучение на преподавателския състав от Факултета по славянски филологии, ще участва като лектор в семинарите и други събития по проекта; ще подпомага изготвянето на задание за изграждане и поддържане на интернет портала за български език; ще консултира преподавателите при работата им с електронни ресурси и администриране на собствен курс и др.

Подробна длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.

Условия на труд: срочен трудов договор и всички условия по Кодекса на труда.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Необходими документи: автобиография, диплома за завършено образование и трудова книжка.

Документи се приемат от 04 до 17 март 2013 г. в Ректората, стая 118, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15, тел.: 93-08-573 при ас. Весела Шушлина; понеделник и четвъртък от 12.00 до 14.00 ч.