Начало / Новини / Конкурси / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурс за специалисти и експерти за работа по проекти

   

ОБЯВА

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурс

1. По проект “Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” по договор №BG051PO001-4.3.04 – 0023 за специалист техническа помощ при създаване на е-съдържание и разработване на е-услуги.

Изисквания към кандидатите: завършено минимум средно образование; най-малко две години релевантен опит; добра компютърна грамотност.

Специалистът ще осъществява ежедневна техническа поддръжка при създаване на електронно учебно съдържание и провеждане на дистанционно обучение; ефективно ще обслужва всички електронни услуги относно предоставяне на електронно дистанционно обучение, включително дейностите, свързани с използването на виртуалната класна стая; ще издава документи на студентите и преподавателите; ще изготвя преподавателски екипи за първия и втория семестър на учебната година; ще съставя учебна програма за дистанционната форма на обучение и др.

Подробна длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.

Условия на труд: срочен трудов договор и всички условия по Кодекса на труда.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Необходими документи: автобиография; диплома за завършено образование; трудова книжка.

 

2. По проект “Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” по договор №BG051PO001-4.3.04 – 002 за четирима експерти.

Изисквания към кандидатите: висше образование; най-малко две години релевантен опит; специални професионални компютърни познания, необходими за изпълнение на долуописаните задължения; владеенето на английски език е предимство.

Експертите ще осигуряват качествено изпълнение на възложените по проекта задачи – изграждане уеб базиран репозиториум за електронно учебно съдържание, подпомагане реализирането на учебния процес в електронно обучение, консултации на другите експерти по проблемите на ИКТ, подпомагане методическото осигуряване на електронното дистанционно обучение и др.

Подробна длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.

Условия на труд: срочен трудов договор и всички условия по Кодекса на труда.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Необходими документи: автобиография, диплома за завършено образование и трудова книжка.

 

Документи се приемат от 14 до 18 януари 2013 г. в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15, тел.: 987-36-34