Начало / Новини / Конкурси / Архив / Процедура за избор на директор на Институт за държавата и правото

   

Управителният съвет на Българска академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за държавата и правото.

За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: доктори на науките, хабилитирани учени с научна степен, член-кореспонденти и академици (чл. 42, ал.1 от Устава на БАН).

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на постоянното научно звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 5 ноември 2012 г.

Документите се подават в Централно управление на БАН, ул. „15 ноември“ №1, кабинет 219, тел. 979 52 14, от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Правилата за провеждане на избори за директори на самостоятелните звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и декларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН: http://www.bas.bg/