Начало / Новини / Конкурси / Архив / Награда нa Столична община за най-добър млад учен на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

   

Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се дава ежегодно през месец ноември. Предложения за 2010 г се приемат до края на месец юли 2010 година, в кабинета на Главния секретар - Детелина Илиева, тел: 930 83 36, 987 39 12, каб. № 6, Ректорат.

Статут на Наградата нa Столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

1. Наименование на наградата.

Наименованието на наградата е Награда на Столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет «Св. Климент Охридски» («Наградата»).

2. Източник на средствата за наградата.

Средствата за Наградата се осигуряват от бюджета на Столична община.

3. Вид, период и време на присъждане на Наградата

1) Размерът на Наградата е 2 500 лева, предоставени от Столична община.

2) Наред с паричното си изражение. Наградата има и следните материални носители:

- Свидетелство за присъждането й;

- Плакет с изображение на логото на Софийския университет "Св. Климент Охридски'* и Герба на Столична община и текст: "Най-добър

млад учен на СУ"Св. Климент Охридски" за …….година".

- Средствата за изработване на свидетелството и плакета са от бюджета на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

3) Наградата се дава ежегодно през м. ноември.

4. Цел на Наградата.

Целта на Наградата е да потвърди признанието от страна на Столична община към младото поколение учени на Софийския университет "Св. Климент Охридски" от всички научни области.

5. Критерии за присъждане на Наградата.

1) Награденият е учен, придобил авторитет в своята област на изследване и с цялостната си дейност да е допринесъл за увеличаване престижа на българската наука и за издигане нивото на научните изследвания в България.

2) Към деня на постъпване на предложението за награждаване:

- Номинираният за награда млад учен да не е навършил 35 (тридесет и пет) годишна възраст;

- Номинираният за награда млад учен да е в трудово правоотношение със Софийския университет "Св. Климент Охридски".

6. Предложения за присъждане на Наградата

1) Кандидатури се предлагат с решение на съответния факултетски съвет.

Предложението се придружава от:

- препоръка за дейността и заслугите на кандидата;

- научна биография;

- списък с публикации.

2) За периода на присъждане на Наградата един факултет може да прави предложение само за една кандидатура.

3) Предложенията за получаване на Наградата се депозират при Ректора на СУ ..Св. Климент Охридски" в срок до края на м. юли на календарната година.

7. Колегия за определяне на спечелилия Наградата. Кворум. Гласуване. Неравенство на гласовете. Мнозинства

1) Колегията за определяне на спечелилия Наградата (Колегията) се състои от равен брой декани на природонаучни и на хуманитарни факултети. Представените в Колегията факултети се определят от Академическия съвет на СУ „Св. Климент Охридски" по предложение Ректора най-къснона половин година преди деня на връчването на Наградата. Мандатът на така определената Колегия е еднократен. При определяне на следващата Колегия се съблюдават принципите на ротация и последователност на представянето на факултетите, като при това се взема предвид и броят на учените, работещи в отделните факултети. В Колегията с право на глас участва и кмета на Столична община (или оторизиран от него представител).

2) Заседание на Колегията се свиква от Ректора който го ръководи и има съответстващо на научната му специалност право на глас (ал. 4).

3) Ако съответната кандидатура е хуманитарна, при гласуването всеки декан на хуманитарен факултет има два гласа, а деканите природонаучните факултети - по един глас. Ако кандидатурата е природонаучна, важи обратното. Кметът на Столичната община (или оторизиран от него представител) има всякога два гласа

4) Гласуването е тайно. С оглед запазването на тайната на вота и неравенството на гласовете гласуването се извършва в отделни урни за хуманитарните и за природонаучните факултети. Кметът на Столичната община ( или оторизиран от него представител) гласува в урната, в която се подават двойните гласове.

5) Кворумът за заседание на Колегията е три четвърти от представените в нея факултети. Деканът на всеки факултет може да участва в заседанието и гласуването лично или чрез писмено упълномощен представител. Представителят трябва да е от съшия факултет, от който е и упълномощилият го декан.

6) За спечелил се смята кандидатът, получил повече от половината подадени гласове, при съблюдаване на неравенството на гласовете. Ако такова обикновено мнозинство не се постигне при първото гласуване се провежда второ гласуване. При второто гласуване се състезават само двете кандидатури, получили най-много гасове при предходното гласуване. За спечелил се обявява кандидатът, събрал повече гласове (относително мнозинство)., при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал 3). Ако при второто гласуване се стигне до равен брой гласове при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 3), решението за даването на Наградата се взема по съгласие между Ректора и Кмета на Столичната община (или оторизнран от него представи гел ).

8. Връчване на Наградата.

Връчване на Наградата се извършва от Кмета на Столична община или упълномощено от него лице.

Статутът на наградата е приет с решение на Академическия съвет, протокол № 1 от 22 октомври 2008 г.

Коментари

Влезте за да коментирате.