Начало / Новини / Конкурси / Архив / Левски и европейската демократична мисъл през ХІХ век.

   

 

ОБЩИНА КАРЛОВО

в партньорство с

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ФОНДАЦИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – КАРЛОВО

ОРГАНИЗИРА

студентски конкурс за историческо есе на тема

„Васил Левски и европейската демократична мисъл през ХІХ век.”

Конкурсът е по проект на Община Карлово „Реконструиране на Онбашиевата къща в рамките на национален музей „Васил Левски” в Карлово и популяризиране живота и делото на българския национален герой Васил Левски, като част от европейското културно наследство”,финансиран от Финасовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цели:

  • Да се предостави възможност на младите хора да изразят своето отношение към националния ни герой Васил Левски;

§ Да се насочи вниманието на младите хора към националната, балканската и европейска история, за да свържат идеите и демократичните ценности, които е изповядвал Васил Левски с други европейски революционери и политически дейци от ХІХ век.

§ Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;

§ Да се даде възможност на студентите да представят своята гледна точка за актуалността на идеите на Васил Левски за съвременното обществено развитие;

§ Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и активно гражданство.

Условия за участие:

Студенти – бакалавърска или магистърска степен на обучение.

Участието е индивидуално.

Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с един проект.

Изисквания към представените творби:

Да отговарят на темата на конкурса и да имат обем не повече от 3 страници или 5400 знака, представени на хартиен и на електронен носител.

Критерии за оценяване:

§ § ясно и точно формулирана теза;

§ § удачно подбрани аргументи;

§ § личностна позиция;

§ § оригиналност и творчески подход към темата;

§ § допуска се творчески подход при формулирането на заглавието;

§ § езикова и стилистична култура, графическо оформяне на текста и спазен обем

Всички материали за конкурса да се изпращат на адрес:

Национален музей „Васил Левски”

ул.”Ген. Карцов” 57

4300 – Карлово

Телефон за контакти и допълнителна информация:

0335 93489

Конкурсът е анонимен.

Името на участника да не се съдържа върху страниците на есето.

Трите имена, учебно заведение, курс и специалност, адрес, телефон за връзка, e-mail да бъдат запечатани в отделен плик.

Краен срок за изпращане на материалите – 6 февруари 2011 г. За изпратени по пощата е валидно пощенското клеймо.

До 15 февруари 2011г. журито обявява първите 10 участника, допуснати до публична защита.

Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.

Заключителният кръг на конкурса ще се проведе на 19 февруари в гр. Карлово. Допуснатите участници ще имат възможност в рамките на 10 минути да представят и защитят своите текстове. Разходите за пътни и дневни на участниците се поемат по проекта.

Национално и регионално медийно отразяване на събитието.

Награди:

  • Ще бъдат раздадени 5 награди.

- Първа награда – участие в представителна група, която ще посети Норвегия с цел популяризиране на идеите на Васил Левски и представяне на есето в тематични прояви, посветени на Апостола в гр. Осло и материална награда.

- Четири материални награди.

  • Есетата на всички участници ще се съхраняват в базата данни на

библиотечно-информационния център на Националния музей „Васил

Левски” – Карлово.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ