Начало / Новини / Конкурси / Архив / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ

   

в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството

Предложения за финансиране се приемат до 31.01.2021 г.

 

Условия за кандидатстване и оценяване на постъпилите предложения в

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ

в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството

 

ПОКАНА

Търсим научната обосновка за необходимите лични, колективни и политически действия, за по-устойчив начин на живот.

1. Кой може да кандидатства?

Студенти от всички български Висши учебни заведения, както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България, в това число:

 • въздействие на климатичните промени върху биоразнообразието, включително проучване на настъпващите изменения в биологичното разнообразие и ключови природни местообитания, ролята на защитените територии и Натура 2000 за намаляване на климатичните промени;
 • въздействие на климатичните промени върху екосистемните услуги, природните ресурси и процеси;
 • връзката между климат, опазването на природата, устойчиво развитие и кръгова икономика;
 • въздействие на климатичните промени върху опазването на почвеното биоразнообразие, генетичното биоразнообразие, традиционни сортове и породи;
 • взаимовръзките между опазване на биологичното разнообразие, намаляване на климатичните промени и човешкото здраве;
 • изследване на технологични и основани на природата възможности за адаптация към настъпващите изменения, в следствие от климатичните промени, вкл. зелени иновации, зелена и синя инфраструктура, възстановяване и опазване на ключови местообитания;
 • повишаване на обществената информираност и отговорност към климатичните промени и опазването на околната среда;
 • изследване на връзката от прилагането на политиките за околна среда и климат на национално или международно ниво.

 

Могат да кандидатстват за финансиране и дипломанти, които вече са в процес на разработване и финализиране на дипломната си работа, а не само такива, които сега стартират.

 

2. Критерии за оценка

2.1. Критерии за допустимост

 • Съответствие с тематиката на конкурса (посочена в т. 1)
 • Кандидатът е студент в българско висше училище в последна година на своето обучение (бакалавър, магистър) или докторант
 • Български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България
 • получаване на предложението за финансиране в срок до 31.01.2021 г.

Необходимо е всички формуляри за конкурса да са изпратени лично от студента и кореспонденцията да се води на негов личен адрес. Предложение, което е изпратено от e-mail адрес на научния ръководител, се счита за недопустимо.

2.2. Критерии за оценка

 • Ясен план и структура на съдържанието на дипломната работа – 5 т.
 • Ясно описание на целите и очакваните резултати, вкл. практическо приложение и собствен принос на автора за устойчив начин на живот - 15 т.
 • Анализ на средата и познаване на контекста на работа в тематичен и географски аспект – 10 т.
 • Познаване на националната и международна законодателна рамка за намаляване на климатичните промени и връзката на планираното действие в дипломната работа с ключови приоритети и цели в България, Европа и света – 10 т.
 • Ясно описание на използвани методи за проучване и методология за анализ – 20 т.
 • Обществена значимост на изследваните проблеми – 10 т.
 • Целесъобразност на предвидените бюджет и разходи за постигане на целите на дипломната работа 20 т.
 • Познаване на средата и план за управление на риска – 5 т.
 • Ясен времеви план – 5 т.

Максимален брой точки: 100 т.

Допустимите предложенията за дипломни работи се оценяват от двама независими оценителя от екипа на Българска фондация Биоразнообразие. Крайната оценка на полученото предложение е средноаритметично от броя точки на двамата оценителя. При разлика над 25 т. на получените оценки от индивидуалните оценители, предложението се оценява и от трети експерт, а крайната оценка се формира от средно аритметичното на двете по-близки оценки.

 

3. Размер и насоки за финансиране:

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева.

Приемливи разходи са всички разходи, директно необходими за осъществяването на дипломната разработка, включително транспортни разходи, закупуване на научна информация (литература, данни, анализи от проучвания и др.), достъп до специализирани сайтове, материали и консумативи за техника и оборудване, наем техника или лаборатория, закупуване на специализиран софтуер и др. Нуждата от закупуване и/или наем на техника следва е много добре обоснована и сумата по това перо да не надвишава 30 % от исканото финансиране.

Неприемливи за финансиране са следните разходи: хонорари за дипломанта, научния ръководител и консултанти.

 

4. Необходими документи:

 • Формуляр за кандидатстване за финансиране , съгласно приложения формуляр.
 • Копие от студентска книжка, актуална за учебната 2020/2021 г.
 • Уверение от университет, че студентът е записан магистратура или е дипломант със срок на завършване на магистратурата/докторската работа (при сключване на договор за финансиране).

 

5. Изисквания за отпускане на финансирането:

 • С одобрените кандидати се сключва Договор за финансиране.
 • Изисква се минимум 1 популярна статия за социалните мрежи, придружена със снимки/видео от работния процес на дипломанта.
 • Одобрените дипломанти подготвят отчет за извършените дейности и постигнати резултати със срок от 20 дни след изтичане на срока по договора, който ще се сключи съобразно предварително заложения времеви план от дипломанта.
 • Одобрените за финансиране дипломанти се задължават да предоставят копие от дипломната си работа в електронен вид след нейната защита (включително ако това е след срока на договора).

 

6. Срокове на конкурса за дипломни работи:

Предложения за финансиране се приемат до 31.01.2021 г. на е-mail: gameon@biodiversity.bg

Решението на комисията за одобрените предложения ще бъде обявено до 15.02.2021 г.

Договори за финансиране с одобрените дипломанти ще бъдат сключени до 26.02.2021 г.

Представяне на отчет за извършената работа до 10 дни след края на срока на договора или най-късно до 10.11.2021 г. (в зависимост от конкретния времеви график на дипломната работа).

Максималната продължителност на работата по дипломиране, за което се търси финансиране, следва да е до осем месеца (до 31.10.2021 г), а най-ранния период за стартиране на работата, 1 март 2021 г.

 

7. Допълнителни условия

С изпращане на формуляра за кандидатстване и съпътстващите документи се съгласявате да получим и обработим данните ви за целите на конкурса.

При получаване на финансова награда, се съгласявате ваши снимки и информация от отчетите да бъде използвана за нуждите на популяризиране и отчитане на проекта, резултатите от конкурса и работата на Българска фондация Биоразнообразие.

8. Организатор на конкурса

Конкурсът за дипломни работи се организира от Българска фондация Биоразнообразие по Проект “Game On | Do not let the climate change end the game“, чрез съфинансиране от програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия.

 

За въпроси: Йорданка Славова, тел. 0896798902
е-mail: gameon@biodiversity.bg

Повече информация ще намерите на адрес:

https://bbf.biodiversity.bg/bg/Konkurs-za-finansirane-na-studentski-diplomni-raboti-2020-2021.p2257