Начало / Новини / Конкурси / Архив / Конкурс на тема "Всичко, което ни свързва"

   

1. Организатор на конкурса
Конкурсът за есе "Всичко, което ни свързва" се организира в партньорство и с финансовата подкрепа на Българска телекомуникационна компания АД (VIVACOM) от "Тема Нюз" АД, гр. София, със седалище и адрес на управление бул. Витоша 19/ ул. Денкоглу 19А (наричано по-долу за краткост "Организатор").
Участниците в конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Конкурса ("Условия за участие") и промените, направени от Организатора му.
С участието си в този конкурс, участникът заявява, че е запознат с правилата му, и се съгласява да ги спазва.
Официалните правила ще бъдат публично оповестени на интернет адрес www.temanews.com и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на конкурса.
Организаторът на конкурса си запазва правото да допълва или променя Условията за участие, като промените влизат в сила само след предварително публикуване на интернет адрес www.temanews.com.
В резултат на конкурса ще бъдат излъчени 10-те най-добри есета (с обем до 5 000 знака), които ще бъдат публикувани в десет поредни броя на сп. Тема. Ще бъдат класирани трите най-добри есета, чиито автори ще получат награди от съответно 5 000 лв., 3 000 лв. и 2 000 лв.
2. Право на участие
2.1. Участници в конкурса могат да бъдат настоящи студенти, които докажат статуса си чрез актуално уверение, издадено от университета, в който следват.
2.2. Допускат се до участие и български студенти, които учат в чужбина, както и чуждестранни граждани, студенти в български университети.
2.3. Конкурсът е отворен за участие на всички физически лица - студенти, с изключение на служителите на "Тема Нюз" АД и БТК АД, както и членовете на техните семейства (родители, съпрузи, деца, братя и сестри).
2.4. Участието във конкурса не е обвързано с покупка на продукти, а единствено е свързано със спазване на официалните му правила.
3.Период и територия на провеждане на конкурса
3.1. Конкурсът "Всичко, което ни свързва", наричан по-долу, за краткост "конкурсът" започва на 10 октомври 2010 г. и ще продължи до 15 декември 2010 г., включително.
3.2. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.
4. Механизъм на конкурса
Конкурсът "Всичко, което ни свързва" се провежда на три етапа, както следва:

  • ПЪРВИ ЕТАП (от 10 октомври - до 10 ноември 2010г., включително) - изпращане на есета. Всеки участник след регистрация на сайта изпраща своите лични данни, есето си и уверение за непрекъснати студентски права.
  • ВТОРИ ЕТАП (от 10 ноември - до 10 декември 2010 г., включително) - Петчленно жури ще оценява есетата и ще класира съответно 3-те най-добри есета със награди и 10-те отличени, които сп. "Тема" ще публикува. В тридневен срок след обявяването на отличените есета авторите им следва да представят на редакционния адрес на сп. Тема оригиналното си уверение за това, че са студенти.
  • ТРЕТИ ЕТАП - на специално организирана церемония (в началото на м. декември 2010 г.) ще бъдат връчени наградите.

5. Награди
Организаторът ще раздаде награди, както следва:
5.1. Авторите на първите три отличени есета ще получат награди, съответно от 5 000 лв., 3 000 лв. и 2 000 лв, предоставени от VIVACOM (БТК АД) и безплатни годишни абонаменти на сп. Тема, предоставени от Тема Нюз АД след подписване на съответния договор за това.
5.2. Първите десет отличени есета ще бъдат публикувани в сп. Тема.
5.3. Отличените участници ще бъдат обявени на www.temanews.com.
5.4. Организаторът и VIVACOM си запазват правото да публикуват книга с есетата на всички участници.
6. Отсъствие на парични алтернативи
6.1. Не се допуска размяна на безплатните годишни абонаменти на сп. Тема и екземпляри от книгата с есета (в случай, че се издаде такава) за пари и други изгоди.
7. Условия за участие
7.1. Всеки, който желае и отговаря на условията, след регистрация може да изпрати свое авторско есе. Всяко произведение трябва да бъде оригинално и не трябва да е публикувано на друго място, или показвано публично, по какъвто и да било начин, включително по Интернет, преди или по време на конкурса от участника или трето лице. Организаторът и БТК АД си запазват правото по всяко време в рамките на конкурса, включително и след приключването му, преди подписване на съответния договор, да изключат от конкурса или да откажат да наградят произведение, което е публикувано на друго място или е използвано по какъвто и да било начин от участника или трето лице, включително когато използването е без съгласието и разрешението на неговия автор или носителя на правата. В случай, че в произведението са използвани части или цели други произведения, участникът гарантира, че е постигнал съгласие за своя сметка с автора на използваното произведение по чл. 18 и чл.19 от ЗАПСП за използването на произведението в конкурса и за подписване на договор при получаване на награда в съответствие с правилата на настоящия конкурс. С участието си в конкурса участникът дава съгласие есето да бъде публикувано от VIVACOM. Участникът се задължава да обезщети напълно Организаторът и БТК АД в случай на претенции на трети лица във връзка с използването на произведението. Организаторът и VIVACOM придобиват всички имуществени и неимуществени права на автора (включително, но не само: правото на публикуване на произведението, както и правото да се използва произведението за целите, посочени в настоящите условия), с изключение на правата неотчуждими по закон.
7.2. За да участва дадено лице в конкурса, то трябва да се регистрира за участие, попълвайки регистрационната форма на www.temanews.com.
7.3. Всеки участник в конкурса може да изпрати само едно свое есе с обем до 5 000 знака.
7.4. За отстъпените съгласно т.7 от настоящите условия права Организаторът не дължи възнаграждение на Участника.
7.6. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира всяко изпратено есе, което противоречи на закона, морала или добрите нрави по всяко време в периода на провеждане на конкурса.
7.7. Всеки участник се съгласява името му, както и данни, свързани с университета, в който учи да бъдат разгласени във връзка с организирането на конкурса.
8. Отговорност
8.1. Организаторът на конкурсa няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени от участници, които не са сред обявените отличени автори.
8.2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА - Организаторът на Конкурса има право едностранно да прекрати конкурса, като оповести това си решение, както е описано в Част 1 на Условията за участие, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. Организаторът в такъв случай няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.
8.3. С участието си в настоящия Конкурс участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора и/или VIVACOM, като не се дължи заплащане.
9. Съдебни спорове
9.1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на конкурса и участниците в него се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Р. България.