Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Икономика и управление на публичния сектор

   

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Настоящата магистърската програма от професионално направление 3.7. Администрация и управление е предназначена за кандидати с базово образование, различно от специалностите „Стопанско управление”, „Икономика”, свързаните и произтичащи от тях. Продължителността на обучението е 1.5 години и обхваща:

 1. Специализиращ модул – 1 година (два семестъра).
 2. Финален модул (един семестър) – разработване и защита на преддипломен проект и на магистърска теза.

 

Целта на програмата е да подготвя кадри за управление на национално, местно и други нива на държавното управление и на организации с нестопанска цел. Програмата цели да подобри професионалните умения в областта на икономиката и управлението в държавната администрация и в организациите с нестопанска цел на всички равнища на управление. Поставя се акцент върху получаването на знания и умения по публичен мениджмънт, а също и за работа като държавен служител. Магистърската програма има три специализации. Специализация Управление на иновациите в държавното и общинско управление е насочена към професионални знания за реализиране на магистри в държавната и общинската администрация и администрацията на институциите на Европейския съюз. Специализация Управление на иновациите в здравеопазването, социалната медицина и здравния мениджмънт е насочена към здравеопазването, хуманната медицина и здравния мениджмънт за реализация на управленски кадри в здравните институти. Специализация Икономика и управление на иновациите, изследванията и висшето образование е насочена към квалификация за управление на иновациите в образованието и науката. Чрез избираеми дисциплини студентите могат да оформят специализация за управление на национално, областно и местно равнище и на организации с нестопанска цел, в областите на образованието,здравеопазването, науката и иновациите.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТЪТ ТРЯБВА:

 

ДА ЗНАЕ

 • Да познава съвременните теории за публичния мениджмънт, да борави с инструментариума им при анализа на дейността на
 • администрацията;
 • Да познава историята на административните реформи, критично да оценява тяхното развитие и възможните ползи от
 • прилагането на различните подходи в конкретна среда;
 • Да познава инструментариума на управлението;
 • Да познава методи за организационна диагностика;
 • Да познава методи за целеполагане, формулиране и реализация на стратегии;
 • Да познава методи и подходи за устройване на организациите;
 • Да познава методи за работа в социо-културния слой на организацията, с човешките ресурси;
 • Да познава публичните и корпоративните финанси, инструменти, които използват, институциите, които функционират във
 • финансовата сфера, правната й регламентация;
 • Да познава правно-административните основи на бизнеса;
 • Да познава новите информационни технологии и да ги прилага в дейността на администрацията.

 

ДА МОЖЕ

 • Да прилага наученото като теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми на практиката;
 • Да може да прави самостоятелни управленски и икономически анализи, изводи, препоръки;
 • Да прави анализи, диагностика на средата на организацията, на самата организация;
 • Да формулира цели и стратегии, да изработва планове, да осъществява различни видове контрол;
 • Да може да осъществява интервенции в социо-културния слой на организацията;
 • Да прилага наученото при управлението на човешките ресурси, да развива усета си за работа с хората;
 • Да провежда на практика организационни промени;
 • Да осъществява ефективна комуникация;
 • Да планира и организира ефективно собствената си работа;
 • Да може да ползва разнообразни източници на информация и самостоятелно да работи с тях.

 

ДА БЪДЕ

 • Креативен;
 • Открит към новостите;
 • С желание за саморазвитие и учене през целия живот;
 • Човек, развиващ стратегическия си усет в бизнеса, усета си към хората.

 

ВЪЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ:

Като държавни служители на национално равнище, в областна и общинска администрация, главни секретари на министерства и другиведомства, кметове, секретари на общини, директори и служители в нестопански организации, служители в обществени организации,административни директори в стопански организации и др. Специализацията по публично управление дава възможност за заемане на ръководни длъжности и в европейските публични институции и институциите на ЕС. Специализацията по здравен мениджмънт подготвя ръководители на здравни заведения, управители на болници, ръководители в национални и международни здравни организации. Специализацията в областта на иновациите, изследванията и висшето образование дава възможност за професионална реализация в управлението на висши образователни институти, научни звена, технологични и иновационни центрове и организации с нестопанска цел.

 

Предварителна подготовка: Завършена бакалавърска степен по Икономика, Стопанско управление и свързаните с тях или изучавани минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения списък с хорариум не по-малък от 80% от изисквания.

Прием: Кандидатите се явяват на писмен тест и устно събеседване. Балът се образува от средния успех от следването, успехът от държавния изпит (защита да дипломна работа) за бакалавърска степен и оценките от писмения тест и устното събеседване. Крайното класиране става според бала и посочените желания.

 

Учебен план: за уч. 2016-2017 г. (pdf)

 

Специална информация за:

Магистърската програма със специализация «Икономика и управление на иновациите, изследванията и висшето образование» - е предназначена за кандидати с базово образование, различно от икономически специалности

 

Продължителността на обучението е 1.5 години и обхваща:

 1. Специализиращ модул – 1 година (два семестъра).
 2. Финален модул (един семестър) – разработване и защита на преддипломен проект и на магистърска теза.

 

Програмата е към насочена към тези, които искат да работят в управленски структури на високотехнологични фирми, организации занимаващи се с управление и защита на интелектуална собственост, както и на различни държавни структури занимаващи се с интелектуална собственост и иновации.

 

Вие можете да добиете специализарани познания в областта на :

 • политики за развитие на иновациите,
 • управлението на интелектуални продукти,
 • управление на вътрешнофирменото знание и неговото развитие
 • методи и способи за изграждане, управление и контролинг на съвременни структури като клъстъри, мрежи, стратегически алианси и др.
 • управление, развитие, съхранение, трансфер на инфомация, знания и умения в организации и фирми.

 

Предлага се специфичен подход при добиване на умения за подготовка и управление на проекти в областта на образованието, иновациите, устойчива конкурентоспособна среда. Подготовката и управлението на проекти към целеви оперативни програми е част от цикъла на обучение.

 

Ще добиете задълбочени познания в областта на управление на рисковете и контролинг за секторите на иновациите и образованието.

Обучението запознава с модели за успешно изграждане на публично частно партньорство.

Специалността ще ви даде нови умения и конкурентни предимства приложими за модерна среда на управление и икономическо развитие!

 

 

Архив:

Учебен план: уч. 2012-13 г. (pdf)

Учебен план: уч. 2011-12 г. (pdf)

Учебен план на програмата Икономика и управление на образованието, науката и иновациите за уч. 2011-12 г. (pdf)

Учебен план на програмата Икономика и управление на здравеопазването за уч. 2011-12 г. (pdf)

Учебен план на програмата Икономика и управление на аграрния сектор за уч. 2011-12 г. (pdf)