Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Научно-изследователска, международна и проектна дейност / Проекти на Геолого-географски факултет по линия на научно-изследователската дейност на СУ „Св. Климент Охридски” през 2009 год.

   

П Р О Е К Т И

 

на Геолого-географски факултет

по линия на научно-изследователската дейност

на СУ „Св. Климент Охридски” през 2009 год.

 

I. Специалност „Геология”

 

Тема на проекта Ръководител
1. Пространствен (3D) модел на литостратиграфските единици от палеогенската система в Ломската падина Доц. д-р С. Джуранов
2. Геодинамична еволюция и корекция на протоофиолити и юрски офиолити от западни и източни на Родопски масив, Сърбо-Македонски масив и тектонската зона Пелагония /България-Гърция/ Доц. д-р Н. Бонев
3. Определяне на флуидния режим при магматични и метаморфни процеси въз основа на изучаването на минерални носители на флуиден компонент /биотит, амфибол,апатит, пиротинанхидрит, калцит/ на примери от Средногорието, Стара планина и Родопите Доц. д-р Р. Недялков
4. Корова еволюция и влиянието й върху образуването на синтектонски гранити на примера на Югозопадни Родопи Доц. д-р Ф. Мачев
5. Амонитна биостратиграфия и лалиноложко съдържание на горния барем в част от Централна Северна и Централна Източна България Доц. д-р М. Иванов
6. Оценка на риска от замърсяване на района около град Лъки от хвостохранилището на ГОРУБСО Доц. д-р Д. Вангелов
7. Степен на промяна на минералите в халдите на съвременните и древните минни изработки в находище Говежда и въздействието върху околната среда Доц. д-р В. Младенова
8. Петроложки изследвания на огладени каменни сечива от неолита в Югоизточна България

Доц. д-р Кр. Лещаков

Доц. д-р Ф. Мачев

 

II. Специалност „География” и „Регионално развитие и политика”

 

Тема на проекта Ръководител
9. Състояние на съвременните ландшафти и геоекологични проблеми на планините Берковска и Козница Доц. д-р М. Контева
10. Динамика и развитие на ландшафтното разнообразие в Югоизточна България и влиянието върху инфраструктурни проекти Доц. д-р Камен Нам
11. Методологически аспекти в разработването на ГИС база данни за нуждите на планирането на националните паркове Доц. д-р А. Попов
12. Географски анализ на средиземноморския тип отточен режим Доц. д-р Н. Христова
13. Природният риск в западната част на Горна Тракия от желязната епоха до наши дни Доц. д-р Р. Кендерова
14. Управление на риска от наводнениея в басейна на р. Марица Доц. д-р Д. Златунова
15. Мониторинг и оценка на агрометеорологичното засушаване в Дунавската равнина Доц. д-р Н. Николова
16. Картографиране и анализ на геолого-геоморфоложкия риск по южния склон на Елено-Твърдишка планина Проф. дгн Ив. Чолеев
17. Актуални проблеми на регионалното развитие на България Доц. д-р В. Бояджиев
18. Нелинейна динамика и регионалното развитие на България: Методически подходи Доц. д-р Нено Димов
19. Индекс на водно обезпечаване: инструмент за интеграционно управление на водите в България Проф. д-р П. Славейков
20. Оценка на демографския потенциал на придунавските общини, включително по програмата за трансгранично сътрудничество Доц. д-р Тони Трайков
21. Общоевропейски интеграционни проблеми и механизми за стимулиране на трансграничното сътрудничество между България и Турция Доц. д-р Марин Русев
22. Специфика и развитие на конгнитивните карти (на примера на изследвания на студентите от специалност „География” Проф.д-р С.Карастоянов

 

III. Специалност „Туризъм”

 

Тема на проекта Ръководител
23. Икономическа, социална и екологическа устойчивост на туризма /на основата на настанителната база/ в общините Смолян и Чепеларе Доц. д-р Г. Рашкова
24. ГИС-базирано приложение за анализ и оценка на териториалното развитие на туризма Доц. д-р В. Маринов

 

ІV. Общофакултетен проект

 

Тема на проекта Ръководител
25. Ресурсен потенциал и перспективи за за развитие на общините по границата между България и Сърбия. Проф. П.Славейков

 

V. Докторантски проекти

 

Тема на проекта Научен Ръководител
1. Строеж на фронталната част на Ботеввръшкия навлак по северните склонове на Централна Стара планина Доц. Я. Герджиков
2. Петролого-геохимична характеристика на скалите от Долнодряновския плутон и литографската му рамка Доц. Филип Мачев
3. Дънни седименти на ез. Огоста, област Монтана Доц. д-р В. Младенова
4. Неотектонски и гравигенни явления свързани с неогенската и съвременна морфогенеза на западните части на Софийското Средногорие Проф. Г. Балтаков