Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури

   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, през учебната 2024/2025 година

 

шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия 1
Теоретична химия 1
Химия на твърдото тяло 1
Неорганична химия 1
Теоретична химия /Изчислителна химия/ 1
Физикохимия 1
Полимери 1
Аналитична химия 1 1
Физикохимия /Дисперсни системи/ 4
Органична химия /Багрила/ 1 1
Всичко 13 2
7 Здравеопазване и спорт
7.3 Фармация
Фармакогнозия и фитохимия 1
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 2
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 1
Технология на лекарствените форми и биофармация 1
  Всичко 5 0
Всичко 18 2

Докторантури в СУ

Придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Програми на Националната конференция по химия за студенти и докторанти в периода 2012-2017 г. ( 2012 г. ; 2013 г. ; 2014 г. ; 2015 г. ; 2016 г. ; 2017 г. )

 

За контакти:

Инспектор Докторанти:

Здравка Тошева

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучер” 1

стая 103, сл. тел. 8161 660

e-mail: ZTosheva@chem.uni-sofia.bg