Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Кандидатстване

   

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани
и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2024/2025 година
шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно  
5.11. Биотехнологии  
Технология на биологично активните вещества 1 конспект
Биотехнология на пречиствателните процеси 1 1 конспект
4.3. Биологически науки  
Микробиология 2 конспект
Физиология на животните и човека 1 конспект
Клетъчна биология 1 конспект
Зоология-Зоология на гръбначните животни 1 конспект
Ентомология 1 1 конспект
Паразитология 1 конспект
Генетика 1 конспект
  Ботаника-Систематика на водорасли и гъби   1 конспект
  Ботаника-Систематика на висши растения 1   конспект
  Биохимия 1 1 конспект
  Молекулярна биология 1   конспект
  Физиология на растенията 1   конспект
  Вирусология 1   конспект
  Екология и ОЕС-Поведенческа екология 1   конспект
1 Педагогически науки      
1.3. Педагогика на обучението по …      
  Методика на обучението по биология 1   конспект