Начало / Университетът / Центрове / Център за икономически теории и стопански политики

   

CENTER FOR ECONOMIC THEORIES AND POLICIES (ENGLISH VERSION)

 

Издание на Центъра за икономически теории и стопански политики:

 

 

Кратък адрес на тази страница: www.economy.uni-sofia.bg

 

 

 

 

Центърът за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП) към СУ "Св. Климент Охридски" е създаден с решение на Академическия съвет от 13.06.2012 г. по инициатива на преподаватели от Стопанския факултет.

 

Ръководител на Центъра е проф. д-р Теодор Седларски.

 

Съвет на Центъра:

проф. д.ик.н. Методи Кънев

проф. д.ик.н. Георги Чобанов

проф. д-р Зоя Младенова

 

Предишни членове на Съвета:

проф. д.ик.н. Атанас Леонидов
проф. д.ик.н. Нансен Бехар

 

Асоциирани изследователи:

Александър Василев

Александър Тодоров

 

 

 

 

За контакти

СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет

Бул. "Цариградско шосе" 125, Бл. 3

Стая 501, тел. (02) 873 83 10

E-mail: econ@feb.uni-sofia.bg

Група за съобщения по електронната поща

Дискусионна група във Facebook

 

 

СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Центърът за икономически теории и стопански политики организира редовен Семинар по икономически изследвания в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" от есента на 2013 г.

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за участие се приемат от координатора на семинара проф. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg
 • Семинарът се организира ежеседмично в зала 417 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:
 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.

 

 

 

Мотивите за създаването на Центъра за икономически теории и стопански политики включват:

 

Актуалност на проблема

 • Социално-икономическото развитие в условията на последиците от глобалната криза поставя остро въпроса за необходимостта от алтернативи на господстващата в момента неокласическа теория.
 • В световен план се създават организации и мрежи от изследователи, които активно работят за популяризиране на постиженията на икономическите теории извън т.нар. „главно течение“ („мейнстрийм“).
 • Във водещи световни университети поради високия интерес на студентите, обществеността и научните среди се въвеждат специализирани курсове и публични форуми, посветени на алтернативните икономически учения и историята на икономическата мисъл.
 • Международни неправителствени организации осигуряват финансиране на научно-изследователската и популяризаторската работа в областта на алтернативните икономически теории и политики.

 

Значими практически ефекти

 • Разширяване на партньорската мрежа на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Стопанския факултет с национални и международни научноизследователски организации; привличане на финансов ресурс за научни изследвания и публикации;
 • Създаване и развитие на учебна документация, учебни материали, информационна база и повишаване на изследователския потенциал по проблемите на икономическите теории и политики;
 • Повишаване на собствения административен капацитет на университета в областта на изследователската и образователната дейност;
 • Създаване на по-благоприятна среда за млади учени.

 

Финансови ресурси

 • Основните дейности, реализирани от Центъра за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП) ще се осъществяват на стопански принцип чрез привличане на външни инвестиции. На основата на договорното начало и проектния принцип ще се реализират приходи от Оперативните програми, от преки договори за публично - частно партньорство, от проекти по международни програми и институции. Конкретните финансови ресурси ще бъдат планирани чрез годишните бизнес - планове на Центъра.

 

В блога на Центъра се популяризират ключови за икономическата теория и стопанската политика публикации на водещи икономисти:

http://economictheoryandpolicy.blogspot.com

 

Центърът във Facebook:

http://facebook.com/economictheory

 

В специалната рубрика Из българското икономическо наследство към блога на Центъра са публикувани откъси от произведения на големи български икономисти от периода след Освобождението до наши дни (сред тях множество професори по икономика в Софийския университет от първата половина на 20. век като Георги Данаилов, Димитър Мишайков, Симеон Демостенов, Оскар Андерсон, Иван Кинкел, Тодор Владигеров и др.).

 

 

Асоцииран партньор на европейския проект

ЕЕ-Т (Economic e-Translations into and from European Languages)

"Икономически преводи на и от европейски езици"

Списък на асоциираните партньори по проект EE-T

 

Центърът за икономически теории и стопански политики е академичен партньор на инициативата Future Ideas