Начало / Образование / Докторантури / Проекти за докторанти / Проекти за докторанти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

   

Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

 

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по програма BG051PO001-3.3.06 "Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени" ще бъдат подкрепени 340 млади учени, които ще могат да усвоят парите за подготовка на дисертационните си трудове, да постигнат по-голяма международна мобилност и да увеличат броя на публикациите си в чуждестранни научни издания.

Проекти на Софийски университет ще бъдат финансирани от Министерство на образованието и науката:

  • „Информатика, граматика, лексикография” на стойност 333 825,39 лв.