Начало / Образование / Докторантури / Чуждестранни граждани / Зачисляване в докторантура

   

Общи положения

Зачисляването в докторантура се извършва със заповед на ректора след решение на факултетния съвет при следните условия:

  • след успешно издържани конкурсни изпити за граждани на ЕС за редовна и задочна форма на обучение;
  • положително решение след обсъждане на проекта за дисертация за докторантура на самостоятелна подготовка;
  • чужди граждани се зачисляват в докторантура със заповед на ректора след обсъждане на представените документи в научното звено и след решение на факултетния съвет без полагане на конкурсни изпити.

На зачислените докторанти се определя научен ръководител - хабилитирано лице или доктор на науките (при докторанти на самостоятелна подготовка ако е необходимо).

 

Такси за обучение

1. Докторанти, приети в изпълнение на междудържавни програми за образователен, научен и културен обмен се освобождават от заплащане на такса.

2. Докторанти, приети съгласно нормативни актове на Министерския съвет и докторанти, граждани на ЕС заплащат такса в годишен размер, определен с РМС № 283 от 5 май 2022 г. на Министерския съвет.

3. Със заплащане на обучението - редовна, задочна форма на обучение и на самостоятелна подготовка.

3.1. Приети докторанти от страни-членки на ЕС:

  • за редовна докторантура годишната такса за обучение е в размер на девет минимални работни заплати;
  • за задочна докторантура - шест минимални работни заплати;
  • за докторантура на самостоятелна подготовка - три минимални работни заплати.

Когато обучението и разработването на дисертационния труд е на чужд език горепосочените такси се увеличават с левовата равностойност на 850 евро.

3.2. Приети докторанти - чуждестранни докторанти по чл. 95 ал. 8 от ЗВО - граждани на трети за ЕС държави за учебната 2022/2023 г. - Приложение 1.2. на Заповед № РД 19-173 / 25.05.2022 г. на Ректора

Когато обучението и разработването на дисертационния труд е на чужд език, - Приложение 1.3. на Заповед № РД 19-173 / 25.05.2022 г. на Ректора

Определените такси за обучение в евро, се заплащат в левова равностойност, по фиксирания курс на еврото към българския лев

3.3. Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на таксата за чужди граждани по т. 3.2.

 

Плащането се извършва по банков път: сметката на СУ "Св. Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

BIC CODE: BNBGBGSD,

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: трите имена на докторанта.

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и докторантската такса за обучение.

Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!