Начало / Образование / Докторантури / Чуждестранни граждани / Прием

   

Чужденци могат да кандидатстват за обучение в докторантура при следните условия:

1. В изпълнение на междудържавни програми за образователен, научен и културен обмен - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.

2. Съгласно нормативни актове на Министерския съвет - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.

3. След успешно издържан конкурс за граждани на ЕС - важат местата, сроковете за подаване на документи, таксите за кандидатстване и условията за прием както за българските граждани по държавна поръчка.

4. Със заплащане на обучението - редовна, задочна форма на обучение и на самостоятелна подготовка.

Кандидатите подават следните документи:

  • Заявление до ректора, което да съдържа: научната област в която ще се разработва дисертацията; обучаващо звено и работният език на който ще се провежда обучението.
  • Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване, преведено и заверено в съответствие с действащите международни договори;
  • Диплома за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен “магистър”).

ВАЖНО: Дипломи, получени от чуждестранен университет се превеждат на български език, консулски се заверяват и се представят в Министерството на образованието и науката за издаване на удостоверение за завършена образователно-квалификационна степен.