Начало / Образование / Докторантури / Чуждестранни граждани / Обучение

   

Обща информация

Факултетите провеждат организиран учебен процес с докторантите, който се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа и се планира с учебен план на научната специалност, който се приема от Академическия съвет след решение на факултетските съвети и се утвърждават от Ректора.

 

Индивидуален учебен план

Обучението се осъществява с индивидуален план за работа , който се изготвя от докторанта и научният му ръководител, приема се от Факултетския съвет след обсъждане в научното звено и се утвърждава от декана (не по-късно от три месеца след зачисляването на докторанта).

С индивидуалния план за работата на докторантите се определят:

  • темата на дисертацията,
  • броя на изпитите и сроковете за тяхното полагане,
  • етапите на разработване на дисертационния труд,
  • посещението на определен цикъл лекции,
  • участие в семинари, конференции и друго, свързано с разработката на дисертацията.

Промяна на темата на дисертацията може да се извършва до една година, преди изтичане на редовния срок на докторантурата.

Научният ръководител отговаря за цялостната подготовка на ръководените от него докторанти и редовно контролира изпълнението на поставените им с индивидуалния план задачи. Ежегодно в края на всяка докторантска година се извършва атестиране на докторантите в съответното научно звено.

 

Предлагани докторантски семинари и курсове – информацията е по факултети.