Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Важна информация за студентите, които искат да преминат практическо обучение по проект „Студентски практики”

   
Важна информация за студентите, които искат да преминат практическо обучение по проект „Студентски практики”

Всеки студент (редовен, задочен) може да проведе практическо обучение в реална работна среда веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (бакалавър, магистър).

Практическото обучение се състои в провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност в рамките на 240 (астрономически) часа. За повече информация: http://praktiki.mon.bg/sp/docs/SP_Instruktsia.pdf

За да започне практическото си обучение, студентът следва да е сключил договор със Софийския университет. Договорът се генерира от уеб системата като PDF файл, разпечатва се и се подписва в 3 идентични екземпляра от двете страни.

Няма да бъдат приемани договори, попълнени на ръка.

Студентът депозира договор за практическо обучение съгласно следния график:

Начална дата
на практическото обучение

 

Крайна дата на представяне на договора между Студент и Софийски университет

(Графикът за подаване на договорите
ще бъде обновяван периодично.)

5 – 11 август до 24 юли
12 – 18 август до 31 юли
19 – 25 август до 7 август
26 август – 1 септември до 14 август
2 – 8 септември до 21 август
9 – 15 септември до 28 август
16 – 22 септември до 4 септември
23 – 29 септември до 11 септември

Студентът предоставя договора на функционалния експерт от съответния факултет, както следва:

Факултет по педагогика: доц. д-р Илиана Петкова, тел. +359 2 93 08 509; e-mail: i_petkova@abv.bg Прием на документи: вторник - от 12.00 ч. до 14.00ч.

Факултет по начална и предучилищна педагогика - гл. ас. Людмила Зафирова, e-mail: ljudmila_zafirova@abv.bg. За прием на документи, свържете се по телефон 0899 00 24 83 или e-mail минимум 2 седмици преди стартирането на практиката.

Биологически факултет - доц. Стоян Шишков, зам.-декан ОКС "Бакалавър"; Биологически факултет, кабинет: 147, тел: + 359 2 8167 294, e-mail: sashishkov@yahoo.com; sshishkov@biofac.uni-sofia.bg; Прием на договори: понеделник, сряда - петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Факултет по математика и информатика: доц. Калинка Калоянова, 8161-594, e-mail: kkaloyanova@fmi.uni-sofia.bg; Стефка Близнева, стая 203, тел. 8161589, e-mail: blizneva@fmi.uni-sofia.bg; Прием на документи: всеки ден от 10 ч. до 11 ч.; ФМИ, Кариерен център, стая 203

Философски факултет - гл. ас. Николина Цветкова; e-mail: nina.tsvetkova@gmail.com; т. 0888 74 29 53; - Антоанета Димитрова; e-mail: antoanetadim@gmail.com; тел. 0889 84 96 83. За прием на документи, свържете се по телефон или e-mail минимум 2 седмици преди стартирането на практиката.

Стопански факултет - Иванка Джакова, стая 409, тел. +359 2 873 8310, e-mail: ivankad@feb.uni-sofia.bg; Прием на документи: всеки ден от 10-12 и от 14-16 часа най-малко 10 дни преди началото на практиката

Исторически факултет - доц. Красимира Табакова, каб. 42, e-mail: ktabakova@yahoo.com. тел. 987 62 92, 9308 322

Факултет по журналистика и масова комуникация - д-р Светлана Станкова, тел: 9807902, e-mail: svetla_stankova@mail.bg;Прием на документи: ФЖМК, ІІІ етаж, стая 58; понеделник, сряда и петък: 10 ч. - 12 ч. и 14 ч. - 16 ч.

Факултет по химия и фармация - Валентина Янкова; тел. 8161 303, e-mail: Valentina@office.chem.uni-sofia.bg

Геолого-географски факултет - гл. ас. д-р Елеонора Балканска e-mail: balkanska@abv.bg; стая 283 - Северно крило, Ректорат;Прием на договори: сряда от 9:30 - 16:00 ч.

Факултет по класически и нови филологии - ас. Никола Кръстев, e-mail: nikolakr@gmail.com; Ректората, кабинет 125А. Прием на договори: сряда от 16.30 ч. до 17.30 ч.

За студенти от Факултет по славянски филологии, Физически факултет, Медицински факултет, Юридически факултет и Богословски факултет:

Надя Стоянова, функционален експерт; тел. +359 878 75 42 03, e-mail: n.stoyanova@admin.uni-sofia.bg, career@uni-sofia.bg

Яна Христова, технически изпълнител; тел. +359 878 75 42 03, e-mail: yana_hristova@admin.uni-sofia.bg

Симона Янакиева, технически изпълнител; тел. +359 878 75 42 03

Прием на договори: понеделник - от 9.30 ч. до 11.30 ч.; вторник - от 13:30 ч. до 15.30 ч. в Центъра за кариерно развитие на СУ (в тунела на Ректората).

ВАЖНО!!! При потвърдена практика от студент в уеб системата, но при непредставен в срок договор, се изисква от студента да коригира периода на практическото обучение, след получаване на съгласие от страна на работодателя. След като периодът за провеждане на обучение бъде актуализиран, студентът генерира договор, разпечатва го и го депозира в 3 идентични екземпляра.

ВАЖНО!!! В проекта могат да участват само практиканти, които имат права на действащи студенти, т.е. до първа държавна изпитна сесия (независимо дали са се явили на нея или не). Майки с деца до шест годишна възраст имат права до втора държавна изпитна сесия.

Това означава, че студентът трябва да подпише договор за провеждане на практическо обучение преди обявената от висшето училище първа дата (втора за майки с деца до 6г.) за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа. Желателно е периодът за провеждане на практическо обучение да приключва не по-късно от 3 месеца след обявената първа дата за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа.

При всички други случаи на прекъсване или отстраняване на студент се прилагат разпоредбите в Правилника за устройството и дейността на Софийски университет.

Практическото обучение стартира при наличие на сключен договор между студента и ВУ и само ако са спазени следните изисквания:

1. Сключен е договор за партньорство при провеждане на практическо обучение между Софийски университет и Работодател преди/едновременно със сключването на договора със студента. Работодателят сключва договор със СУ еднократно!

2. Сключен е договор за наставничество с ментор за практическо обучение между Софийски университет и Ментор преди/едновременно със сключването на договора със студента. Менторът сключва договор със СУ еднократно!

3. Сключен е договор с Академичен наставник за участие в провеждане на практическо обучение между Софийски университет и Академичен наставник преди/ едновременно със сключването на договора със студента. Академичният наставник сключва договор със СУ еднократно!

Студентът избира от уеб системата академичен наставник. Наставникът трябва да потвърди чрез уеб системата, че ще участва в провеждането на конкретното практическо обучение.

4. Програмата за студентската практика по съответната позиция с разпределение на дейности и задачи за практическо обучение с общо 240 часа е изготвена от студента заедно с ментора и е съгласувана с академичния наставник в срок до 5 календарни дни след потвърждаване на практиката. Всички действия се извършват в уеб-системата.

5. Графикът на практиката по дати и часове на ден с общо 240 часа е въведен от студента в срок до 3 календарни дни след дата на потвърждаване на практическото обучение и графикът е потвърден от ментора. ­ Всички действия се извършват в уеб-системата.

Студентите могат да получат екземпляр от подписания договор всеки петък от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.00 ч. в Центъра за кариерно развитие на СУ (в тунела на Ректората). За повече информация посетете http://career.uni-sofia.bg/bg