Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / СУ спечели обществена поръчка за обучение на младши и главни учители по проект BG051PO001-3.1.03-0001

   
СУ спечели обществена поръчка за обучение на младши и главни учители по проект BG051PO001-3.1.03-0001

На 31 юли 2013 г. започна тридневно обучение на преподаватели обучители по обществена поръчка за квалификация на младши и главни учители/възпитатели.

Софийският университет „Свети Климент Охридски” като част от Обединение „Кариера 2020” и в партньорство с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Сдружение „Академия за образователни иновации”, „Издателска къща АНУБИС” ООД и „Международни пътувания” ЕООД, спечели обществена поръчка за обучение на младши и главни учители по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и от Европейския социален фонд на ЕС.

Ръководител на екипа за реализиране на обществената поръчка е доц. д-р Росица Пенкова (директор на ДИУУ – СУ „Св. Кл. Охридски”). В основния екип участват още проф. дпн Маргарита Георгиева (ректор на ШУ “Епископ Константин Преславски”) и проф. д-р Галин Цоков (ПУ „Паисий Хилендарски”).

На 31 юли 2013 г. започна тридневно обучение на преподаватели обучители в ДИКПО на ШУ “Епископ Константин Преславски” във Варна. Обучителите по тази обществена поръчка са изявени университетски преподаватели. В обучението участват проф. дпн Албена Чавдарова, зам.-ректор, доц. д-р Вася Делибалтова (зам.-декан на ФП) и повече от двадесет преподаватели от различни факултети на СУ „Св. Кл. Охридски” (ФСлФ, ФКНФ, ФП, ФНПП) и от ДИУУ. Връзката с училищната практика се осъществява и чрез включването на обучители-експерти от РИО на МОН и директори на училища от страната.

Разработените обучителни пакети (на хартиен и на електронен носител) съдържат теоретична информация, примери от практиката, задачи и дейности за работа по групи.

В едноседмичните обучения ще се включат 3000 педагогически специалисти от детски градини и училища (1500 младши и 1500 главни учители/възпитатели), като те ще се проведат в 9 обучителни центъра: Габрово, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София-град, Стара Загора и Шумен. Обученията стартират на 19 август 2013 г. и ще приключат през ноември 2013 г.