Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Стартира проект на ФКНФ по схема Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

   
Стартира проект на ФКНФ по схема Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“ стартира на 18.07.2013 и е с продължителност 30 месеца.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 417 795,70 лв. Ръководител на проекта e проф. дфн Петя Янева.

На 5.08.2013 се състоя първата работна среща на ръководния екип и експерти по проекта, съвместно с държавен експерт Динко Драганов и старши сътрудник Захари Павлов от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми". Присъстваха проф. дфн Петя Янева (ФКНФ), проф. Красен Стефанов (ФМИ), проф. Татяна Ангелова (ФСлФ), гл. ас. д-р Анелия Кременска и Антоанета Янкова. Проф. Петя Янева представи целите на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати.

Обща цел:

Развитие на потенциала на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел повишаване на конкурентността, достъпността и ефективността на учебните програми в Софийския университет на национално, европейско и международно ниво.

 

Специфични цели:

 • Създаване и утвърждаване на система за развитие на умения за преподаване по чужд език за академични цели с помощта на технологии.
 • Създаване и утвърждаване на система за развитие на умения за преподаване на академична дисциплина на чужд език.
 • Популяризиране на постиженията на специализанти, постдокторанти и млади учени чрез участия в национални и международни научни форуми, научен обмен и представяне на научната продукция
 • Създаване на стандарт за качество на обучението по и на чужд език и сертифициране (електронно портфолио).

 

Очаквани резултати:

 • Учебни планове; курикулуми и материали за курсовете; анкета за оценяване на курсовете; обучения и сертифициране; онлайн вариант на курсовете
 • Компендиуми, софтуер, бази от данни, литература, абонаменти
 • 10 мобилности, 2 семинара, публикации , 10 участия в конференции
 • Обучени 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от факултетите и департаментите с обучение на чужд език
 • Критерии и матрица на компетентностите на електронния преподавател на академична дисциплина на чужд език
 • Обучени 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от останалите факултети
 • Оборудване на кабинет , техника за разработване на материали
 • Уебсайт, блог, сборник разработки на бенефициенти, 3 монографии.