Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Стартира конкурсът за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ "Св. Климент Охридски" за 2014 г.

   
Стартира конкурсът за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ "Св. Климент Охридски" за 2014 г.

За седма поредна година ще се проведе конкурсът за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложенията за носител на Наградата на Столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за 2014 година се правят до края на месец юли 2014 г. съгласно чл. 6, ал.3 от Статута на наградата.

Кандидатурите се предлагат с решение на факултетния съвет. Предложението се придружава от препоръка за дейността и заслугите на кандидата; научна биография и списък с публикации. За периода на присъждане на наградата един факултет може да прави предложение само за една кандидатура.

Предложенията се подават при главния секретар г-жа Детелина Илиева, тел. 9308 336, 987 39 12, каб. № 6, Ректорат.

През 2008 г. във връзка с честването на 120-годишнината на Университета за първи път бе обявен конкурс и връчена Наградата за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

С решение на Столичния общински съвет от 11 февруари 2010 г., протокол №58 средствата за наградата се предоставят от Столична община.

Статут на Наградата на столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

1. Наименование на наградата

Наименованието на наградата е Награда на Столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ („Наградата“).

2. Източник на средствата за наградата

Средствата за Наградата се осигуряват от бюджета на Столична община

3. Вид, период и време на присъждане на Наградата

1) Размерът на Наградата е 2 500 лева, предоставени от Столична община.

2) Наред с паричното си изражение, Наградата има и следните материални носители:

- Свидетелство за присъждането й;

- Плакет с изображение на логото на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Герба на Столична община и текст: “Най-добър млад учен на СУ”Св. Климент Охридски” за 2014 година”.

- Средствата за изработване на свидетелството и плакета са от бюджета на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

3) Наградата се дава ежегодно през м. ноември.

4. Цел на Наградата

Целта на Наградата е да потвърди признанието от страна на Столична община към младото поколение учени на Софийския университет “Св. Климент Охридски” от всички научни области.

5. Критерии за присъждане на Наградата

1) Награденият е учен, придобил авторитет в своята област на изследване и с цялостната си дейност да е допринесъл за увеличаване престижа на българската наука и за издигане нивото на научните изследвания в България.

2) Към деня на постъпване на предложението за награждаване:

- Номинираният за награда млад учен да не е навършил 35 (тридесет и пет) годишна възраст;

- Номинираният за награда млад учен да е в трудово правоотношение със Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

6. Присъждане на Наградата

1) Кандидатури се предлагат с решение на съответния факултетски съвет. Предложението се придружава от:

- препоръка за дейността и заслугите на кандидата;

- научна биография ;

- списък с публикации.

2) За периода на присъждане на Наградата един факултет може да прави предложение само за една кандидатура.

3) Предложенията за получаване на Наградата се депозират при Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” в срок до края на м. юли на календарната година.

7. Колегия за определяне на спечелилия Наградата. Кворум. Гласуване. Неравенство на гласовете. Мнозинства

1) Колегията за определяне на спечелилия Наградата (Колегията) се състои от равен брой декани на природонаучни и на хуманитарни факултети. Представените в Колегията факултети се определят от Академическия съвет на СУ „Св. Климент Охридски” по предложение на Ректора най-късно половин година преди деня на връчването на Наградата. Мандатът на така определената Колегия е еднократен. При определяне на следващата Колегия се съблюдават принципите на ротация и последователност на представянето на факултетите, като при това се взема предвид и броят на учените, работещи в отделните факултети. В Колегията с право на глас участва и кметът на Столична община (или оторизиран от него представител).

2) Заседание на Колегията се свиква от Ректора, който го ръководи и има съответстващо на научната му специалност право на глас (ал. 4).

3) Ако съответната кандидатура е хуманитарна, при гласуването всеки декан на хуманитарен факултет има два гласа, а деканите на природонаучните факултети – по един глас. Ако кандидатурата е природонаучна, важи обратното. Кметът на Столичната община (или оторизиран от него представител) има всякога два гласа.

4) Гласуването е тайно. С оглед запазването на тайната на вота и неравенството на гласовете гласуването се извършва в отделни урни за хуманитарните и за природонаучните факултети. Кметът на Столичната община ( или оторизиран от него представител) гласува в урната, в която се подават двойните гласове.

5) Кворумът за заседание на Колегията е три четвърти от представените в нея факултети. Деканът на всеки факултет може да участва в заседанието и гласуването лично или чрез писмено упълномощен представител. Представителят трябва да е от същия факултет, от който е и упълномощилият го декан.

6) За спечелил се смята кандидатът, получил повече от половината подадени гласове, при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 3). Ако такова обикновено мнозинство не се постигне при първото гласуване, се провежда второ гласуване. При второто гласуване се състезават само двете кандидатури, получили най-много гласове при предходното гласуване. За спечелил се обявява кандидатът, събрал повече гласове (относително мнозинство), при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 3). Ако при второто гласуване се стигне до равен брой гласове при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 3), решението за даването на Наградата се взема по съгласие между Ректора и Кмета на Столичната община (или оторизиран от него представител).

8. Връчване на Наградата

Връчването на Наградата се извършва от Кмета на Столична община или оторизиран от него представител на академична церемония.

Статутът на наградата е приет с решение на Столичния общински съвет от 11.02.2010 г., протокол №58.