Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Резултати от конкурса за графичен дизайн и дизайн на сувенири на Софийския университет

   
Резултати от конкурса за графичен дизайн и дизайн на сувенири на Софийския университет

След провеждане на изложба-допитване до университетската общност ще бъде определен дизайнерският проект, който ще бъде реализиран в рекламни материали и сувенири.

Конкурсът беше обявен по време на фестивала Sofia Design Week (21 – 30 юни 2013), което спомогна много за неговото популяризиране. Явиха се 65 проекта по първото направление /създаване на графичен дизайн/ и 11 по второто /за сувенири/. Постъпиха и проекти от чуждестранни дизайнери и дизайнерски колективи.

Не всички от тях бяха спазили напълно предварително обявените в заданието на Конкурса изисквания (например за посочване на приблизителната търговска стойност на предложения продукт), което беше взето предвид при оценяването.

На 7 август 2013 г. жури в състав:
проф. Иван Илчев – Ректор на СУ „Св. Климент Охридски”
проф. Александър Кьосев – директор на Културния център на СУ
проф. Орлин Дворянов – член на Културния съвет към КЦ на СУ
Андреан Нешев – дизайнер, Постстудио
Магдалина Станчева – дизайнер, Постстудио
Боряна Коларова, директор на Информационно-рекламния център на СУ
Румяна Каишева, главен коорднатор на Културния център на СУ

проведе оценка на анонимно представeните проекти според критериите на конкурса в два кръга, като до втория кръг бяха допуснати 10 проектни предложения, обсъдени в детайли откъм концептуална и техническа издържаност. На последния, трети кръг бяха класирани на първите три места следните проекти (чийто автори бяха разкрити след класирането):

В Направление 1 :

I награда – проект № 31, разработен от колектива Alina Hoyer, Boris Bonev, Thierry Wijnberg.

II награда – проект № 30, предложение от същия колектив – Alina Hoyer, Boris Bonev, Thierry Wijnberg.

В Направление 2 :

Поощрителна награда – проект № 2, подаден от Боряна Маринова и Панайот Савов

РЕШЕНИЕ НА ЖУРИТО – ОБОСНОВКА

I награда – Направление 1, проект № 3

site
Членовете на журито се спряха на този проект, поради изчистената, но същевременно запомняща се типографска визия и открояващата се иновативност в подхода. Концепцията му се фокусира върху инициалите на Софийския университет (SU), като представената разработка е единствено на английски език (т.е. на латиница), но предстои изискването от участниците за варианта му и на български език, т.е. на кирилица. Двете букви са разработени изключително креативно, съчетавайки различни видове щрихи и графични комбинации, което индиректно отпраща към многообразието на учебните дисциплини в 16-те университетски факултета, за всеки от които е отделен самостоятелен графичен образ.
2

Проектът е един от малкото, които постигат заложената в заданието сложна задача едновременно да удържат посланието за единност на университетската институция, но същевременно да покажат и нейната многоликост. На базата на обща основа е изграден разпознаваем графичен език (включващ общо 17 графични знака – за 16-те факултета и 1 обобщаващ всичките в едно цяло), който би могъл да се доразвие и адаптира към различни други цели и поводи (изписването на др. слогани, имена на кампании, събития, звена и пр.) За всеки факултет е търсен оригинален абстрактен образ, постигнат през шрифта, който да отговаря на специфичната идентичност на всеки от тях. Авторите „бягат” от клишетата, използвани широко в повечето от останалите проекти. Посланията са отправени индиректно – отсъства конкретен илюстративен елемент, приканват към въображение и вглеждане в детайла. Идеята за скица (което отпраща към творчеството на ръка, към самия процес на създаване на художественото произведение, търсенето на образа и т.н.) бе преценена като интересна връзка с процеса на учене, т.е. усъвършенстване и съ-творяване на себе си в периода на обучението си във висшето учебно заведение, но което продължава и през целия живот, тъй като формира (задава) идентичност. Т.е. фин, но траен щрих в житейската история на станалия част от академичната общност студент.

3

Технически достойнства – проектът е изработен и представен много професионално, с предоставена достатъчно техническа информация за шрифтове, логика на формиране на графичния език, възможности за приложение. Отчитаме като едно от достойнствата на организирания конкурс факта, че инициативата успя да привлече професионалисти на високо ниво, каквито за журито безспорно са авторите на този проект (екип от трима дизайнери – Борис Бонев, Ана Хойер (Германия) и Тиери Виндберг (Германия)).

Автори – Alina Hoyer, Boris Bonev, Thierry Wijnberg

II награда – Направление 1, проект № 30

4

Оценяващата комисия отчете достойнствата на проект № 30, които заслужиха присъждането му на втората награда в конкурса. За Университета ще бъде от голяма полза да борави и с предложения тук иновативен визуален език при изработването на различни свои рекламни материали и провеждането на бъдещи рекламни кампании. Според журито, двете предложени за награждаване проекта са в ясна връзка помежду си и позволяват функционирането им едновременно (или последователно) сред академичната и извънакадемичната общност, предоставяйки възможност за избор между два типа предпочитана графична интерпретация на университета и неговите факултети.

5

Проектът представя отново система от общо 17 графични знака – самостоятелен знак за всеки от 16-те факултета, както и 1 обединителен образ за СУ като цяло. Илюстративните знаци са изградени от прости графични форми, комбинирани в една повтаряща се стандартна рамка, отпращайки по този начин и към системите за ориентация, към съвкупността от национални знамена, към практиките на корпоративно брандиране и пр. Използвана е и цветова комбинация – бяло, черно и зелено – в която е търсено обединението на послания като вяра в бъдещето, знание, процес на преподаване и учене, виталност, креативност и др. Постигната е младежка, контрастна и привличаща вниманието, но същевременно и елегантна визия. В проекта е демонстрирана трансформацията на групата знаци само в черно, бяло и сиво (т.е. черно-бял вариант, което олекотява финансово изработката им при печат, както ни насочват и авторите), Присъства и наглед на изписване на наименованието на Университета на кирилица.

Забележка: журито ще изиска от авторите да представят варианти с други цветови комбинации, които да бъдат мислени в същата символна посока. Евентуално и за изписване на цифрови комбинации.

Предоставено е описание на знаците за всеки факултет (концепция), което говори за сериозна работа по търсенето на адекватна визуална интерпретация на съответната академична сфера. Изображенията провокират въображението и любопитството, могат да послужат за самоидентификацията на студентите и преподавателите с техните учебни факултети. Стоят много добре върху представените продукти и журито преценява, че биха допаднали на младежката таргет група, тъй като значително се различават от официалната и определено по-консервативна и традиционна визия на СУ, позната до момента.

Технически достойнства – отново професионално изпълнен проект, с достатъчно изчерпателни пояснения за концепцията и техническите параметри (наименование на шрифтове, цветови нюанси, вариант на латиница и кирилица и т.н)

6

Автори –Alina Hoyer, Boris Bonev, Thierry Wijnberg

Поощрителна награда – дизайн на сувенир, Проект № 02

7

Проектът представя идеята малък за елегантен тефтер за водене на записки, чиято оригиналност се крие в изработването му частично в черни страници, на които ще се пише с два вида химикали/моливи. Подвързията е от черна кожа, хартията би могла да бъде и рециклирана (възможни варианти за постигане на по-ефектна визия, отговаряща на „настроението” на продукта). Предложените размери са 11 см х 16 см, в 100 страници, средна цена за продукт 5 лв. – като и по отношение на тези параметри са възможни различни промени.

Журито смята, че определената на първо място графична идентичност, използваща като похват „скицирането на ръка”, е много подходяща за „брандиране” на този продукт, придавайки му ясно разпознаваема идентичност.

Автори на проекта: Боряна Маринова и Панайот Савов

(Приложено ще откриете концепциите на трите спечелили проекта, избрани от журито)

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ:

Журито обаче не постигна пълно единодушие относно реализацията на проектите, тъй като един член /г-н Ректорът/ изрази особено мнение. Ето защо, беше решено следното: на първите три проекта се присъждат обявените награди, както следва:

Проект № 31 – I награда, 4000 лв.
Проект № 30 – II награда, 1000 лв.
Проект № 02 – поощрителна награда 1000 лв.

Реализацията на дизайнерските проекти в рекламни материали и сувенири се отлага, до провеждане на изложба-допитване до университетската общност. Културният център и Информационно-рекламният център на СУ ще организират по време на честването на 125-годишнината такава изложба във фоайетата и коридорите на СУ с възможност за всички желаещи студенти, служители и преподаватели на СУ да гласуват за одобрения от тях проект (или проекти). След това демократично допитване ще бъде избран проект, който да бъде реализиран, а разбира се, и награден. Изложбата ще бъде част от тържественото празнуване на юбилея за 125-годишнината на СУ.