Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проф. Игор Мелчук бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Проф. Игор  Мелчук бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Проф. Игор Мелчук

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се състоя тържествена церемония по удостояването с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Игор Мелчук – изтъкнат лингвист от Университета в Монреал, Канада. Предложението за удостояването на световноизвестния лингвист с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по славянски филологии с подкрепата на Факултета по класически и нови филологии.

Церемонията бе открита от заместник-декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Владимир Жобов, който представи биографията на големия учен пред аудиторията в Аулата.

Игор Александрович Мелчук е роден на 19 октомври 1932 г. в Одеса. Завършва специалността „Романска филология“ през 1956 г. в Московския държавен университет „М.В.Ломоносов“ и още с дипломната си работа на тема „Части на тялото - съпоставително описание на семантиката в испански и френски“, очертава някои от бъдещите насоки на своите изследвания: През 1962 г. в Института по руски език към Руската академия на науките защитава докторска дисертация на тема „Теоретични проблеми на автоматичния синтактичен анализ на текст“, с което се нарежда сред основателите на стремително развиващатата се днес компютърна лингвистика.

1

Доц. Жобов разказа за дългогодишния професионален път на проф. Мелчук и като учен, и като преподавател. Проф.И.Мелчук започва с лекции по общо езикознание за бакалаври в Новосибирския университет и продължава с разнообразни курсове и семинари в различни университети и изчислителни центрове на СССР (1960-1975). След 1977 той чете няколко курса за бакалаври и магистри в Монреалския университет (по семантика, морфология, лексикология, лексикография), ръководи множество магистърски тези и 6 успешно защитени докторски дисертации. Води разнообразни курсове по лингвистика в множество университети по света: в Австралия, Австрия, Германия, Испания, Русия, САЩ, Франция.

2

Доц. Жобов

Проф. Игор Мелчук работи в редица филологически области: типология, общо езикознание, семантика, синтаксис, формална морфология, обща, руска, френска и английска лексикография, езици за изкуствен интелект, генериране на текст, машинен превод, металингвистика и други.

Проф. Мелчук е публикувал 44 книги, 261 статии, 34 обзора. Основното му постижение е създаването на теорията „Смисъл-Текст“. Тя е значим етап в развитието на науката за езика и намира широко разпространение в съвременната приложна и компютърна лингвистика.

4

Доц. Жобов подчерта още, че са създадени различни лингвистични лаборатории, научно-изследователски школи и центрове от последователи на теорията му. „И в България многобройни изследователи и преподаватели прилагат теоретичните модели и постижения на Игор Мелчук в своята работа, главно в областта на описанието и преподаването на чужди езици, типологията на езиците, компютърната лингвистика, лексикографията. Сред приносите на проф. И. Мелчук се очертава фундаменталният петтомен труд „Курс по обща морфология“ - резултат от 30-годишни изследвания върху материал от над 150 езика, публикуван отначало на френски език, а след това и авторизиран превод на руски език, вече преведен и на български език от проф. Блажа Блажев. – допълни доц. Жобов.

3

Внушителното научно творчество и преподавателския талант носи на проф. Мелчук широко международно признание и редица престижни награди: Почетен доктор на университета в Безансон, Франция (1977), член на Лингвистичното дружество в Париж от 1974г., на Американското лингвистично дружество от 1979г., на Лингвистичната асоциация на Канада и САЩ от 1979г., на Асоциацията по компютърна лингвистика от 1981 г., на Европейското лингвистично дружество от 1983 и други.

Ректорът на СУ проф. дин Илчев връчи високото отличие „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на проф. Мелчук. Пред преподаватели, филолози, лингвисти и студенти в Аулата новият Доктор хонорис кауза на СУ изнесе академично слово на тема: „Фразеология“.

5

Своето академично слово проф. И. Мелчук посвети на фразеологията като част от своя цялостен новаторски модел на езика (теорията „Смисъл-Текст”). В тази сфера той разработва един по-формализиран подход, съобразен с математичната логика и теория на множествата, който адаптира традиционните подходи в лингвистиката към модерните възможности за компютърна обработка на езика. Представената в лекцията класификация на фразеологическите езикови единици – фраземите – е съобразена също така с когнитивните механизми при пораждането и разбирането на текст.

При прехода от смисъл към текст и от действителност към смисъл, за да изразим своите мисли ние прибягваме както към свободни съчетания (есенни листа), така и към несвободни, фиксирани по специфичен начин в различните езици комбинации от думи ( черно / бяло фрапе ). В зависимост от различен тип лексикални или семантико-лексикални ограничения се обособяват класове от фраземи с множество подтипове: идиоми (да ритна камбаната ), колокации (да обърна внимание), номинеми (Голямата мечка), клишета (Пази се от боята!), прагматеми (Благодаря за вниманието!). Подобен формализиран, динамичен, когнитивно обоснован подход към фразеологията е полезен за подробното и логически стройно описание на езиците, за изучаването и преподаването на чужди езици, за подобряването на превода, за бурно развиващата се област на компютърната лингвистика и особено машинния превод.

8
7
9