Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проект на ФКНФ за подпомагане на специализанти, постдокторанти и млади учени от Софийския университет

   
Проект на ФКНФ за подпомагане на специализанти, постдокторанти и млади учени от Софийския университет

Проф. дфн Петя Янева

На 2 септември 2013 г. в Конферентната зала на СУ Факултетът по класически и нови филологии представи проекта „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“.

Проектът стартира на 18.07.2013 и е с продължителност 27 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 417 795,70 лв. Ръководител на проекта e проф. дфн Петя Янева, която представи целите и ключовите дейности. Присъстваха още и зам-ректорът по учебната дейност - докторанти и продължаващо обучение проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на ФКНФ проф. дфн Цветан Теофанов, заместник-деканът по научно-изследователската и проектна дейност проф. д-р Димитър Веселинов.

Проф. дфн Петя Янева заяви, че основната цел на проекта е развитие на потенциала на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел повишаване на конкурентността, достъпността и ефективността на учебните програми в Софийския университет на национално, европейско и международно ниво. Целта е повишаване на тяхната професионална и научна квалификация. Тя допълни, че безвъзмездната помощ, която получава проектът, е предназначена преди всичко за подпомагане на целевите групи.

Първата целева група са 20 преподаватели от СУ, които преподават курсове по чужди езици и главно са разпределени във филологическите факултети, в Департамента по чуждоезиково обучение и в Департамента за усъвършенстване на учители. Те трябва да отговарят на категорията млад учен, т.е да са завършили образованието си преди не повече от 10 години и да са защитили своята докторска дисертация преди не повече от 5 години.

Другата целева група е още 20 преподаватели от СУ, които вече преподават или предстои да преподават своите академични дисциплини на чужди езици, най-често на английски, френски и немски или им предстои академичен обмен.

Проф. Янева подробно разказа за специфичните цели, които се поставят в проекта: „Целта ни е да създадем стандарт за качество на обучението по и на чужд език. Т.е. да има ясни критерии какво се изисква от един университетски преподавател, когато преподава по чужд език и какво се изисква от един университетски преподавател, за да може да влезе в аудиторията и да преподава на чужд език. Тези критерии ще бъдат резултат от нашето проучване както на добри практики, така и на нашия собствен опит за работа с целевите групи и би трябвало да бъдат отразени в листа за атестация на всеки отделен преподавател. Наша амбиция е те да бъдат включени в една бъдеща програма на ректорското ръководство за обучаване на младите колеги, които започват своята кариера в Софийския университет. Конкретните цели са да можем да създадем един екип от хора, млади преподаватели, които да изработят стандарт, по който да се работи, за да може да имаме ново качество на обучение и във филологическите факултети, и извън тях.“

Екипът, работещ по проекта, очаква в рамките на тези стандарти да изработи електронно портфолио - с какъв набор от програми ще може да работи един преподавател, за да може да отговори на новите изисквания за качество на университетското образование. Специално за филолозите са изключително важни електронните учебници по чужди езици, речниците, които човек би могъл да ползва. Изключително важно е познаване на софтуерите за плагиатство, както и програмите за преводачи. „Бихме искали нашите колеги да формират собствени тестове, да могат да анкетират студентите си в рамките на курса. Колкото повече неща овладеят преподавателите, толкова по-добра атестация ще имат те“ – добави проф. Янева.

Друга специфична цел на проекта е да популяризира постиженията на постдокторантите и младите учени и да им се даде възможност да присъстват в научното пространство много по-осезаемо, отколкото те сами имат възможност да го направят. „Защото, – категорична бе проф. Янева – винаги съм казвала и ще продължавам да го твърдя – научните работници в целия свят, не само в България, са сред рядката група работници, които си плащат, за да работят. Научният работник трябва да си осигури съответната литература, съответната техника, съответното присъствие на научен форум, за да популяризира резултата от своя труд. И това е изключително трудно за хора, които започват своята кариера.“

За да се постигнат целите на проекта, екипът ще извършва няколко основни ключови дейности. Сред тях е проучването на добрите практики за по-конвенционални методи за преподаване по и на чужди езици, включително и на новите технологии, както и да се определят критериите, по които да се оценяват младите колеги. На базата на това ще бъдат изработени учебни планове и програми, които да се разработят с целевите групи.

Проф. Янева допълни още: „Предвидили сме обмен опит с чужди университети, в който ще участват бенецифиентите – хората от целевите групи. 10 души от всички ще имат възможност за 25 дни да посетят водещи в образованието на обучители международни институти, какъвто е например Институтът за образованието в Лондон. Надяваме се да намерим партньори и в други европейски страни.“

Ръководителят на проекта подчерта, че една изключително важна стъпка е създаването на възможност на хората от другите факултети да повишат своето знание на международния език, с който комуникират: „Предвидили сме 150 часа по английски, френски или немски език по избор за обучение на колеги, които искат да вдигнат своето ниво на владеене на чужд език. Те също ще имат възможност да се запознаят с новите методи за преподаване на чужд език.“

Една от дейностите на проекта е и поддържане на уебсайт и блог. Освен това ще бъдат подпомогнати научните публикации на бенецифиентите в съответните специализирани издания, както и издаване на три монографии на бенецифиенти. Те ще бъдат избрани на конкурсен принцип.

След представянето на проекта зам-ректорът по учебната дейност - докторанти и продължаващо обучение проф. дфн Анастас Герджиков изрази своята подкрепа за новия проект и заяви: „В СУ има 10 проекта за човешките ресурси. Този е единственият, посветен за развитието на постдокторантите.“

Деканът на ФКНФ проф. дфн Цветан Теофанов произнесе заключителните думи на пресконференцията, като изтъкна, че Факултетът по класически и нови филологии е един от най-старите и най-големите факултети на СУ: „Смятам, че нашият факултет е именно мястото, където би могъл да развива един такъв проект. При нас се работи по 3 проекта – първият е посветен на дистанционното обучение по чужд език, вторият е за развитието на превода и това е третият, който за нас е много важен. Стратегията на факултета е насочена към младите колеги, ние ги подкрепяме и се радвам, че този проект е насочен към тях. Ние сме готови във всяко едно отношение да съдействаме.“

 

3

Проф. Янева представя новия проект

 

2

Проф. дфн Цветан Теофанов, декан на ФКНФ