Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Обучителна школа на тема: „Съвременни проблеми и подходи в биомедицинските изследвания“

   
Обучителна школа на тема: „Съвременни проблеми и подходи в биомедицинските изследвания“

В изпълнение на Дейност 2 по проект BG051PO001-3.3.06-0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“ с бенефициент Медицинският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и с партньорството на Лесотехническия университет – София, днес в гр. Правец беше открита обучителна школа 2 „Съвременни проблеми и подходи в биомедицинските изследвания”, която ще се проведе в периода 23.09 - 26.09.2014 г.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и схема за безвъзмездна помощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, бенефициент на безвъзмездна финансова помощ: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Медицински факултет, и цели да подпомогне професионалното развитие и повиши адаптивността на младите учени, докторантите и постдокторантите в сферата на научните биомедицински изследвания, както и да развие уменията за работа в изследователски екипи в гранични научни области.

Лекциите на обучителната школа са групирани в различни модули по тематика и са подбрани в зависимост от научните интереси на членовете на целевата група. Водещи специалисти в областта на съдебната медицина, образната диагностика и други области ще представят най-съвременни молекулярно-биологични методи и методи за имиджинг диагностика, използвани за авангардни научни изследвания в областта на биомедицинските изследвания. Знанията, които ще усвоят членовете на целевата група, са от значение за повишаване на тяхната информираност в съответните области и подпомагане на професионално им изграждане при работа в екип на специалисти в гранични научни области.

1

Школата беше открита от ръководителя на проекта доц. д-р Геновева Златева, която направи кратко обобщение на работата по проекта до моментa и представи предстоящите дейности. Доц. Златева направи резюме на научната програма.

Доц. д-р Мария Грозева, дм, представи първата презентация на тема: „Етилов алкохол и комбинирани ефекти с лекарствени вещества и наркотици“.

В школата ще вземат участие докторанти, постдокторанти и млади учени от Медицинския факултет, Факултета по химия и фармация, Физическия факултет и Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и членове на целевата група от Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН.

2