Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Научна конференция в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова

   
Научна конференция в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова

Проф. Василка Тъпкова-Заимова

В Заседателна зала 1 на Софийския университет днес започна научна конференция „Средновековна България в контекста на балканската и европейската история и култура“ в чест на 90-годишнината на проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова. Организатори на събитието са Асоциацията на византинистите и медиевистите в България, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Институтът за балканистика с център по тракология при БАН, Центърът за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ и Институтът за исторически изследвания при БАН.

Конференцията бе официално открита от председателя на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България акад. Васил Гюзелев. „Днес е голям празник за всички нас, но и празник за един голям учен, човек, преподавател и същевременно голям пример за всички нас, обединени около Асоциацията на византинистите и медиевистите в България, обединени около нашите изследвания, обединени от уважението си към нея като заслужил доайен на нашата византинистика и медиевистика, представящ достойно нашата страна и наука на всички вътрешни и международни форуми”, отбеляза акад. Гюзелев.

1

акад. Васил Гюзелев

Той обърна внимание на факта, че до момента на проф. Василка Тъпкова-Заимова са посветени няколко сборника, поредица от статии и библиографски обзори. Акад. Гюзелев проследи в изказването си дейността на проф. Тъпкова-Заимова през годините на институционализирането и идеологизирането на българската хуманитарна наука след Втората световна война. Той изтъкна нейната отлична филологическа и историческа подготовка. Посочи основни моменти от жизнения и творческия й път през годините, както и основните акценти в научните й изследвания и тематични интереси.

2

чл.-кор. Светлана Куюмджиева

Проф.Тъпкова-Заимова е родена през 1924 г. в семейството на учителя Кирил Тъпков. Внучка е на Димитър Тъпков и сестра на композитора Димитър Тъпков. Преподавател е в катедрата по класическа филология на Софийския университет. Работи в Института по история, а по-късно в Института по балканистика при Българската академия на науките. Преподава история на Византия и балканските средновековни държави и други сродни дисциплини в Художествената академия, повече от двадесет години във Великотърновския университет, а в определени периоди и в Пловдивския университет, Нов български университет и други.

3

доц. Александър Костов

Почетен доктор е на Великотърновския университет, Пловдивския университет и Букурещкия университет. Член е на национални и международни комисии и комитети по византология и балканистика. Проф. Василка Тъпкова-Заимова е почетен председател на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България.

Тя е основоположник на българската медиевистична балканистика, нейната организация, тематична насоченост и формиране на кадри. Участва активно в издаването на двете основни балканистични периодични издания, които съществуват и днес – „Етюд балканик” и поредицата „Студия балканика”. Дълги години е активен вицепрезидент на Международната асоциация за проучване на Югоизточна Европа, подчерта още акад. Гюзелев. Той отбеляза активното й участие в организирането и провеждането на 22-ия международен конгрес за византийски изследвания в София през 2011 г.

4

проф. Илия Илиев

„Респектиращи са не само нейното име и творческа дейност, не само придобитите досега от нея титли, звания и награди, но преди всичко нейното поведение като човек, гражданин, преподавател и учен, отдаден на напълно съзнателна и осмислена мисия на дълг и отговорност пред науката и отечеството. Всеки, който познава нейната бликаща от енергия личност бива удивен от жизнеността й, от всестранната човешка и научна активност, от нейната отдаденост в университетското преподаване. От високата й образованост, от интелекта и разностранността на интересите й, от готовността й да участва в разумни научни и граждански мероприятия и най-вече в несекващата нейна научна дейност. Тя принадлежи към онази българска генерация, която получи и формира своето образование в областта на класическата филология при блестящи за времето си преподаватели – Александър Балабанов, Димитър Дечев, Веселин Бешевлиев, Владимир Георгиев, Младен Тонев”, допълни акад. Гюзелев. Той изтъкна и нейния принос в областта на историческото изворознание, както и широкия хронологичен и тематичен обхват на нейните изследвания, посветени на българската, византийската и балканската медиевистика, отличаващи се с дълбочина на разбирането и вникването на същинските проблеми на балканското средновековие.

5

проф. Петко Петков

„Както членовете на Асоциацията на визнатинистите и медиевистите в България, така и многобройните й колеги у нас и в чужбина се прекланят пред личността и делото на проф. Василка Тъпкова-Заимова и от все сърце й желаят още дълги години човешки и творчески живот”, каза в заключение акад. Васил Гюзелев.

Приветствие от името на ръководството на БАН прочете чл.-кор. Светлана Куюмджиева. Тя изтъкна дългогодишната всеотдайна научно-изследователска, преподавателска, обществена и експертна дейност на проф. Тъпкова-Заимова, която през годините е била незаменим принос за утвърждаването и издигането на авторитета на българската историческа наука у нас и в чужбина.

6

„Работата Ви е ориентир за поколенията, които ще градят бъдещето на съвременния свят. Учим се от Вашия професионализъм, от човешките Ви добродетели и от всеотдайното Ви служене на науката. Желаем Ви здраве и още дълго да ни радвате със значимите си научни постижения”, се казва още в адреса.

Доц. Александър Костов, директор на Института по балканистика с център по тракология към БАН, също благодари на проф. Тъпкова-Заимова за приноса й в развитието на института – принос като учен-изследовател, като възпитател на специалисти.

7

Иван Йорданов

Приветствие от Института за исторически изследвания изнесе проф. Илия Илиев.

Зам.-ректорът на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” проф. Петко Петков прочете поздравителен адрес от името на университета: „Благодаря Ви, че отдадохте дълги години от своя живот на ВТУ, а Вашите студенти получиха знания и напътствия в изучаването на византинистиката и средновековната българска история и култура. Желаем Ви много здраве, сили и все така да ни удивлявате с Вашата жизненост и всестранна човешка и научна дейност”.

8

проф. Тома Томов

На тържеството беше прочетен поздравителен адрес и от името на ръководството на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”: „Със своята изключителна ерудиция, човешка топлота и скромност Вие не само въвеждахте студентите умело във великолепния свят на византийската цивилизация, но и умело възпитавахте в тях ценни нравствени качества, оставяйки ценен спомен за едно вълнуващо и безценно съприкосновение не само с един световно известен учен, но и с един истински човек”.

9

доц. Вася Велинова

От името на Шуменския университет и от шуменската научна общност приветствие поднесе Иван Йорданов, който пожела на проф. Тъпкова преди всичко да е жива и здрава. Поздрав от името на Нов български университет поднесе проф. Тома Томов, който заяви: „Дълбок поклон пред Вас за Вашите усилия за това, че ни помогнахте да поставим хуманитаристиката на здрава основа, голяма благодарност за випуските, които въведохте във византийския свят, които научихте на човечност!“.

10

проф. Мирена Славова

Приветствено слово изнесе и доц. Вася Велинова, директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”, която заяви, че проф. Тъпкова-Заимова е не само дългогодишен авторитетен член на научния им съвет, но и на управителния съвет на Фондация „Елена и Иван Дуйчеви“. „Нейното присъствие в центъра винаги ни е изпълвало с радост и с дълбоко уважение. Уважение към нейната ерудиция, към широтата на научната мисъл, и преди всичко към готовността да го споделя. Което е основа уважението да прерасне в един особен вид духовно приятелство, за което всички ние сме й искрено благодарни!“.

11

проф. Славия Бърлиева

Проф. Мирена Славова от Катедрата по класическа филология на ФКНФ честити годишнината на проф. Тъпкова-Заимова и заяви: „Тази катедра е гнездото, от което Вие излитнахте като учен и бъдещ изследовател в научното поле на византинистиката и медиевистиката. Но тази катедра е и катедра на една академична общност, която тачи и продължава духовното, професионалното и научното общуване с Вас“.

12

проф. Миляна Каймаканова

Своята почит и благодарност към проф. Тъпкова поднесе и проф. Славия Бърлиева от Кирило-Методиевисткия център към БАН: „Проф. Тъпкова сподели с нас 10 пълноценни години от своята творческа кариера. Ние имахме привилегията да се радваме на нейната професионална компетенция, човешка мъдрост и огромен авторитет. Надявам се, че и през следващите години тя ще бъде сред нас и я каним за член на възстановената Климентова комисия, която направихме по случай 100-годишнината от кирилометодиевистиката в БАН”.

13

Проф. Миляна Каймаканова от Асоциацията на византинистите и медиевистите в България подчерта заслугите на проф. Тъпкова-Заимова за утвърждаване авторитета на асоциацията сред българската и международна научна общност. „Вашият жизнен и професионален път, ролята и значимостта Ви в българския научен и обществен живот през последните десетилетия са впечатляващ пример за подражание“, заяви тя и добави: „В този тържествен ден Ви казваме – радвайте се на Вашите деца, на Вашите внуци, на Вашите правнуци, на Вашите ученици, на Вашите следовници, на всички нас, които много, много Ви обичаме. Желаем Ви крепко здраве и много нови творчески успехи!“.

14

Пенка Лазарова

От името на Съюза на учените в България приветствено слово произнесе и Пенка Лазарова, която високо оцени научната дейност на проф. Тъпкова.

Проф. Василка Тъпкова-Заимова поздрави всички събрали се в Заседателна зала 1 на Ректората и най-искрено им благодари за вниманието и хубавите думи. „Това, което чух досега, толкова дълбоко заседна в сърцето ми, толкова дълбоко ме развълнува, че аз все пак реших да говоря искрено за това което съм преживяла – и тежко, и весело, и хубаво, в повече от 50-годишната си научна дейност. Прочее самият факт, че съм удостоена да ми се посвети конференция само няколко месеца преди да навърша своята 90-годишнина, свидетелства, че аз съм от тези доживели до днес колеги, които се изградиха на два етапа. Първият етап, когато се смяташе, че се изгражда науката, в нашия случай историята, като марксическа такава”.

15

Проф. Тъпкова-Заимова

Проф. Тъпкова-Заимова разказа за тези нелеки времена, когато на всичко се е гледало с „марксически окуляр”. „Общуването на научна почва постепенно стана по-леко и по-успешно”, каза професорът и изрази удоволствието си, че е имала възможност да извърви научния си път в една насока, която е била привлекателна и в среда, в която рядко е търпяла разочарования.

Тя изказа своята най-искрена благодарност на акад. Гюзелев за прекрасните колегиални отношения. Проф. Тъпкова спомена, че един от най-емоционалните моменти в нейната кариера са били посветените на нея четири сборника и разказа на гостите за тях.

„Надявам се, въпреки че днешната ни конференция се провежда само в българска среда, тя да отрази още веднъж нашето взаимно общуване в тази наука, както между нас самите, така и с тези, които ни подават ръка от Париж, Лондон, Москва, Букурещ и Атина и с които продължаваме да си стискаме ръцете въпреки разстоянията”.

Тя изрази гордостта си от подготовката на конференцията за цар Самуил и надеждата, че ще бъдат изпратени неговите останки като спомен за подвизите на този велик владетел. „Пожелавам всичко, което ще преживеем днес да остави дълбока памет и в бъдещото развитие на нашата наука”, каза проф. Тъпкова-Заимова и благодари на всички за конференцията.

В заключение акад. Гюзелев пожела на проф. Тъпкова-Заимова днешният ден да бъде един от най-щастливите в нейния живот.

По-късно през деня работата на научната конференция продължи в четири секции – изворознание и историография, история на Средновековна България и Балканите, литературознание, изкуствознание и музикознание и археология, епиграфика, нумизматика и сигилография.

16