Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Кръгла маса „Възможности за изготвяне на онлайн каталог на национални и академични библиотеки от Югоизточна Европа”

   
Кръгла маса „Възможности за изготвяне на онлайн каталог на национални и академични библиотеки от Югоизточна Европа”

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” бе домакин днес на дискусия за възможностите за изготвяне на онлайн каталог на национални и академични библиотеки от Югоизточна Европа. Събитието се проведе в Конферентната зала на Софийския университет.

На дискусията присъстваха представители на фондациите „Америка за България” и „Националната академична библиотечно-информационна система” (НАБИС), представители на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, Централната библиотека на БАН и Библиотеката на Американския университет в България - съучредители на проекта НАБИС за изграждане на Национален академичен своден каталог с подкрепата на фондация „Америка за България”, както и представители на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.

От балканските страни участваха представители на: Библиотеката на академията на науките и Централната университетска библиотека „Карол І” (Румъния), Библиотеката на Солунския университет „Аристотел” и Академичната и университетска библиотечна мрежа (Гърция), Националната библиотека и Университетската библиотека „Светозар Маркович” (Сърбия), Националната и университетска библиотека „Св. Климент Охридски” (Македония), Националната университетска библиотека в Загреб (Хърватска), Националната и университетска библиотека в Тузла (Босна и Херцеговина), Националната библиотека на Черна гора, Националната и университетска библиотека „Св. Климент Охридски” (Македония) и Националната библиотека на Албания.

1

Динчо Кръстев

Ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев поздрави присъстващите и отбеляза, че през всички изминали години е проявявал траен интерес към случващото се в библиотеките като цяло и в Университетската библиотека в частност. Той изказа удовлетворението си от факта, че участниците в проекта за създаване на Национална академична библиотечно-информационна система са толкова окуражени от постигнатите резултати, че започват да обмислят втори етап на проекта, който би позволил да се създаде общ електронен каталог на най-големите библиотеки на държавите от Югоизточна Европа. Проф. Илчев пожела успех на начинанието и изрази своята надежда след няколко години и тази цел да бъде постигната.

Динчо Кръстев, ръководител на НАБИС и директор на ЦБ на БАН, запозна присъстващите с проекта и новите възможности, които той предоставя. Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” е учредена от Централната библиотека на Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Американския университет в България, като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУБ) и Библиотека „Паница” на АУБ (БАУБ).

Проектът стартира през юни 2009 г. и е с продължителност 5 години. През първия му етап юни 2009 – юни 2014 г. се изгражда библиотечно-информационна мрежа между библиотеките на институциите-учредителки, а през следващия етап предстои мрежата да бъде отворена към всички желаещи да се присъединят – академични, университетски и технологично готови за това обществени библиотеки.

2

Проектът НАБИС дава възможност за интегриране на българските академични и университетски библиотечно-информационни системи. Главната му цел е създаването на единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в България, който през общ портал да позволява интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на тези библиотеки, както и електронен достъп до библиографската информация за техните книжни фондове, електронни ресурси и предоставяни услуги.

Динчо Кръстев отбеляза, че към момента членове на НАБИС са 30 библиотеки в България: библиотеките на трите институции учредителки, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, 15 университетски библиотеки, 6 академични библиотеки, 5 обществени библиотеки и Националната и университетска библиотека на Косово. 2 497 942 са записите в каталога на НАБИС, а броят на търсенията са около 25 000 месечно.

НАБИС провежда още и обучение на библиотекари, систем-библиотекари и систем-администратори по определени международни библиографски стандарти и по избраните софтуерните продукти, необходими за създаване и поддръжка на националната библиотечно-информационна мрежа.

Динчо Кръстев се спря и на проблема за изграждането на национална академична библиотечно-информационна система. Това предполага изработването и приемането на единни стандарти за библиографско описание. Действащият в момента Български държавен стандарт за традиционно библиографско описание обаче не е съобразен с каталогизирането за машинен прочит. Най-използваният в света формат от този тип, MARC 21, е разпространен във водещи библиотеки от ранга на Конгресната библиотека на САЩ, Британската национална библиотека, Руската държавна библиотека и др. Проектът НАБИС предстои да адаптира този формат към българските условия и да организира превода на основната документация, свързана с него. Заедно с превода на MARC 21 се подготвя многоезичен речник на термините, използвани в този формат, учебен речник за библиотекари и пояснителен списък на ключови съкращения.

Според Динчо Кръстев проектът НАБИС спомага за намирането на разумни отговори на редица от предизвикателствата, които стоят пред библиотечното дело в България: императивната нужда за сътрудничество между академичните библиотеки; непрекъснатото увеличаване цените на научните публикации и на онлайн източниците за специализирана информация; финансовите ограничения, налагащи оптимизиране на закупуването на информационни източници; необходимостта страната да се включи в процеса на дигитализиране на библиотечните документи и на бързо изграждане на дигитални библиотеки в Европа и в света. Така проектът НАБИС ще даде възможност за национално и глобално интегриране на български академични и университетски библиотечно-информационни системи.

Динчо Кръстев посочи като основни причини за разрастването на проекта неговата доказана ефективност, възможността за бърз и лесен достъп до голям информационен масив, предизвикателството за създаване на подобен международен каталог с участието на библиотеки от други държави. Предимствата да се създаде с участието на други държави от Балканите са заради общата култура и история на страните от региона, липсата на подобен център тук и като средство за насърчаване на съвместните културни и научни изследвания на страните в региона.

Повече за проекта НАБИС можете да намерите на адрес www.nalis.bg