Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" в професионално направление 3.6 "Право" /Обща теория на правото/, обявен в ДВ, бр.90/16.11.2012 г.