Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Гост-професори на Стопанския факултет / Доц. д-р Мариела Ненова - Амар - гост-професор

   
thumbnail_Mariella_Nenova-Amar

Доцент д-р Мариела Андонова Ненова-Амар

Преподавател в катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в магистърски програми от 2001 г. От 2009 г. ръководи докторанти по професионално направление 3.8 Икономика.

Освен преподавателски опит има значителен опит в емпиричния макроикономически анализ, натрупан след 1991 г. като служител в аналитични звена на държавната администрация, активно участващ в международни срещи и дискусии по важните теми на икономическото развитие и икономическата политика. От септември 2003 г. до септември 2018 г. като директор на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ на Българската народна банка (БНБ) отговаря за изготвянето на текущ анализ на икономическото развитие на глобалната и националната икономика, за провеждане на изследователската и аналитична дейност на БНБ, активно участва в дейностите, свързани с членството на България в Европейския съюз и в Европейската система на централни банки.

Член на Българската макроикономическа асоциация и на Европейската икономическа асоциация.

 

Преподавани дисциплини

  • Приложен макроикономически анализ и прогнозиране
  • Анализ на паричната политика
  • Икономическа статистика
  • Macroeconomics (introduction) (на английски език)
  • Money, banking and financial markets (на английски език)

 

Избрани публикации

Mariella Nenova, Evgeni Ivanov, Neli Ivanova, Daniel Kasabov, Boyan Zahariev, Gergana Markova, Kristina Karagyozova-Markova, (2019), „Transmission of ECB’s Monetary Policy in Bulgaria: Insights from a Large Macro-econometric Model“, Annual of the Bulgarian National Bank, vol: 2019, issue: volume 1, Publisher: Българска народна банка, 2019, pages:109-172, ISSN (online): 2683-0728,

Мариела Ненова, (2012), „Глобалната криза и първоначалната реакция на икономическите агенти в България (емпиричен анализ)“, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, том:10, 2012, стр.:123-153, ISSN (print):1311-8420,

Мариела Ненова, (2009), „Макроикономически ефекти на глобалната криза и възможности пред икономическата политика в България” (Раздел II, т. 4. ), стр. 46-68, в „Световната финансово-икономическа криза и България", Годишен доклад за Президента на Република България, Авторски колектив под ръководството на ст.н.с. д-р Митко Димитров, Септември 2009,

Мариела Ненова, (2006), „Макроикономически анализ на финансовите потоци“, ISBN:10: 954-90671-4-9, “Амброзия НТ” ООД, София, рецензенти проф. дин Гарабед Минасян и доц. д-р Георги Чобанов.

Mariella Nenova, (2005), „Exchange rate and monetary policies in Bulgaria since 1990“, in „European Economic Integration and South-East Europe“, editor/s: Klaus Liebscher; Josef Christl; Peter Mooslechner; Doris Ritzberger-Gruenwald, Publisher: Edward Edgar Publishing Limited, 2005, pages:176-198, ISBN:978 1 84542 517 3

Mariella Nenova, (2004), “The Relationship between Real Convergence and the Real Exchange Rate - The Case of Bulgaria”, BNB Discussion Papers Series, DP/41/2004, 27 стр., ISBN 954-9791-78-5,

Публикувано в Годишник на БНБ (2020), том 3 (2003 – 2008), стр. 285 – 313, ISSN 2683-0728 (ON-LINE).

Mariella Nenova, (2004), “Catching up and the Growth Factors – the State of Play in Bulgaria”, pp. 120-140, in ‘Structural Challenges for Europe’, Tumpel-Gugerell, G. and Peter Mooslechner, eds., Edward Elgar Publishing Limited, 2004, 490 стр., ISBN: 978 1 84376 474 8,

Mariella Nenova, (2000), „Bulgarie: l’adhesion par la discipline du marche“, L'Option de confrontations, vol: Elargissement La fin de la secession europeene, issue:13, editor/s: Philippe Herzog, Jacky Fayolle, Publisher: Confrontations pour une democratie participative europeenne, 2000, pages:76-81, ISSN (print):1262-2230 (Фр.)

Mariella Nenova, Alfredo Canavese, (1998), “Inflación, estabilización y comportamiento de las empresas públicas en las economías en transición”, pp. 77-91, в M. Teubal (ed.) „Teoría, estructura y procesos económicos: Ensayos en honor del Dr. Julio H.G. Olivera“, EUDEBA, Buenos Aires, 1998, 260 стр. , ISBN-10 : 9502904702, ISBN-13 : 978-950290470

Mariella Nenova, Alfredo Canavese, (1998), "Inflation, Stabilization and the State-Owned Enterprise Behaviour in Transition Economies", in J.W. Owsinski y Z. Nahorski (eds.) „Models and Analyses of the National Change and International Integration Processes“, Macmillan, Londres, 1998;

Ненова, М., (1998), „Фискална политика и макроикономическа стабилизация” (глава 4), стр. 39-57, в „Паричният съвет в България (Началото и по-нататък)”, Г. Минасян, М. Ненова, В. Йоцов, ГорексПрес, София, 1998г. (приносът на всеки автор е представен във въведението), 218 стр., ISBN 954-616-033-6, Рецензия от ст.н.с. д-р Владимир Царевски, сп. Икономическа мисъл, 1998, бр. 5

Ненова, М., Н. Мичева, Ц. Манчев, А. Михайлов, (1997), „Финансовата политика в България в условията на преход към пазарна икономика”, изд. на БНБ, София, 1997 г., 132 стр.

Iskra Beleva, Richard Jackman, Mariela Nenova-Amar, (1995), “Bulgaria”, pp. 193-223, in “Unemployment, Restructuring, and the Labour Market in Eastern Europe and Russia”, edited by Simon Commander and F. Coricelli, EDI Development Studies, The World Bank, Washington, 1995, 391 стр.; ISBN:0-8213-2988-X,

Мариела Ненова-Амар, Евелина Радева, (1994), „Динамика на работната заплата и заетост“, стр. 113 - 139, в "Преходът" (под ред. на В. Антонов и Р. Аврамов), Агенция за икономическо програмиране и развитие, София, 1994, 229 стр., на български език ISBN:954-567-012-6, на английски език ISBN 954-567-014-2

Мариела Ненова-Амар, (1994), “Фискална политика”, стр. 39-56, в “Преходът” (под ред. на В. Антонов и Р. Аврамов), Агенция за икономическо програмиране и развите, София, 1994 г.; (бълг. и англ.), 229 стр., на български език ISBN 954-567-012-6; на английски език ISBN 954-567-014-2, pages 223.

 

Научни интереси

Научните публикации са в областта на макроикономиката и приложния макроикономически анализ, по-конкретно емпиричeн анализ на растежа и ценовите процеси, пазар на труда, парична политика и финанси, фискална политика, социална политика.

 

Контакти

email: Nenova.m@feb.uni-sofia.bg

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 506

 

Приемно време

Понеделник 17,00 – 18,00 ч. /след уговорка по имейл/

 

Профили в научни платформи

ORCID, Researchgate, Academics, Google scholar, Semanticscholar

 

Списък на публикациите

CV на български език