Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Новини - Катедра Икономика и управление по отрасли / Примерни теми за магистърски тези

   

23.09.2010

 

Катедра „Икономика и управление по отрасли”

Области за научно ръководство на дипломни работи

 

Примерни теми за магистърски тези – част от тях са избрани от предишни дипломанти на катедрата:

 

спец. „Икономика и управление на туризма” (директор: доц. д-р Соня Милева)

- Градски туризъм в Европа - състояние и възможности за развитие

- Изграждане на туристически дестинации на базата на културно-историческото наследство в Хасковска област

- Качество и конкурентоспособност на туристическия продукт на Хотел Хилтън София

- Културният туризъм в България - състояние и възможности за развитие

- Маркетингово проучване за изграждане на хотел за селски туризъм

- Организационни фактори способстващи конкурентноспособността на 5-звездните хотели

- Особености в поведението и нагласите на френските туристи при избор и посещение в България като туристическа дестинация

- Развитие на екотуризма на територията на Природен парк ''Странджа''- Религиозният туризъм - състояние и възможности за развитие в България

- Състояние, проблеми и перспективи за развитие на конгресен туризъм в България

- Туристическа анимация - възможности за предприемачество

 

спец. „Икономика и управление на публичния сектор” (директор: доц. д-р Александър Николов)

- Състояние и промени в краткосрочен планов период на функцията "Развитие на човешките ресурси" в "Нестле-България"

- Политика по заетостта на МТСП за периода 2007-2009 г.

- Нови концепции за развитие на системите за оценка на човешките ресурси във фирмите

- Състояние на местното самоуправление и насоки за неговото усъвършенстване- Ефективни форми за обучение и развитие на човешките ресурси в "Райфайзенбанк (България)" ЕАД

- Прилики и разлики в прилагането на стратегически маркетинг в публичния сектор

 

спец. „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” (директор: доц. д-р Георги Чобанов)

- Икономика на климатичните промени

- Енергийните кооперации. Анализ на световния опит и на потенциала в ЕС и в България

- Използване на биогаз в Германия

- Регулиране на цени в сектор Водоснабдяване и канализация

- Управление на активи в телекомуникациите

- Проектно финансиране в енергетиката: модел на изграждане на когенерационна централа

- Финансиране на проекти за възобновяеми енергийни източници

 

спец. „Икономика и мениджмънт на науката, образованието и иновациите” (директор: доц. д-р Албена Вуцова)

- Формиране на човешки капитал и икономически растеж - случаят на средното образование в България

- Фактори, определящи качеството на средното образование