Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.6 Право (Конституционно право), обявен в ДВ, бр. 65 от 28.07.2023 г.