Начало / Новини / ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

   

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г. изм. и доп., ДВ бр. 42 от 7.06.2022)

 

СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15, ЕИК/БУЛСТАТ 000670680

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че имаме инвестиционно предложение за:

 

Външно топлозахранване и абонатна станция на СГРАДА А – „Център за компетентност в направление „води“ и „отпадъци“ по проект BG05M2OP001-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, СГРАДА Б – „Център за върхови постижения в област информатика и информационни и комуникационни технологии (ИКТ) – УНИТЕ“ и СГРАДА В – Научен Институт „Големи данни в полза но интелигентно общество“, находящи се в имот с идентификатор 68134.902.781 (УПИ I за СУ „Св. Климент Охридски“), кв. 170, в терен м. „Лозенец“ III част и административен адрес гр. София 1164, ул. „Джеймс Баучер“ № 1.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org, както и в СУ „Климент Охридски“, София, 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15, е-mail: info@admin.uni-sofia.bg