Начало / Новини / Конкурси / Архив / Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа – 2021 г. в СУ

   

Краен срок за кандидатстване: 17 ч. на 30 септември 2021 г.

 

Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.: https://www.fni.bg/?q=node/1339. Документите за кандидатстване и условията за участие в конкурса са налични на посочения електронен адрес.

 

Краен срок за кандидатстване: 17 ч. на 30 септември 2021 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания".

Краен срок за предоставяне на документи за съгласуване и подписване от страна на СУ: 27 септември 2021 г.

 

Документите (Административно описание - част A на български и на английски език и Научно описание - части B1 и B2 на английски език) се изпращат за подписване с КЕП по електронна поща до npd@admin.uni-sofia.bg. Файловете трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Подписаните с електронен подпис документи ще бъдат връщани обратно по електронна поща.

Всички проектни предложения следва да бъдат регистрирани в електронната система на СУ https://projects.uni-sofia.bg/. Към документите се прилага извадка (експортирана справка) от системата на СУ.

 

Документите, доказващи допустимостта на СУ в конкурса като базова организация или организация- партньор, са следните:

1. Указ на Цар Фердинанд за учредяване на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обнародван в Държавен вестник бр. 2 от 1889 г., съгласно т. 3.1.2. от Насоките за конкурса;

2. Правилник за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“, съгласно т. 3.1.2. от Насоките за конкурса. Документът е публично достъпен и на електронен адрес: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/pravilnici_na_su

4. Декларация по Приложение 1;

5. Декларация по Приложение 2;

6. Декларации за обработка на личните данни от Ректора и главния счетоводител.

 

Посочените документи са депозирани еднократно на хартия в деловодството на ФНИ към МОН с писмо №ФНИ-964 от 29.03.2021 г., валидни са за всички проектни предложения на СУ и не се изисква ръководителите да ги изготвят и набавят повторно. При подаване на предложението във ФНИ следва да се прикачи сканираното писмо, което ще бъде предоставяно на кандидатите по електронна поща заедно с подписаните с КЕП документи.