Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 27 април 2021 г. след кратко боледуване почина проф. д.п.н. Емилия Миленкова Рангелова, дългогодишен и многоуважаван преподавател и учен във Факултета по педагогика, в Алма матер и редица други университети в България и по света.

Поклонението ще се състои на 4 май 2021 г. (вторник) от 13.00 ч. в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Емилия Рангелова е родена на 04 януари 1940 г. в град София, в Деня на Освобождението му през 1878 г., и началото на неговото свободно и демократично развитие, който факт тя винаги с радост споделяше и носеше като отпечатък със своята борбеност. През 1957 г. Емилия Рангелова завършва едва на 17 г. и с пълно отличие Педагогическото училище за начални учители „Христо Ботев“, София. Също с отличен успех завършва и специалност „Педагогика“ в Софийския университет през 1963 г. В следващите 11 г. преподава педагогика в Учителския институт в Бургас и е ангажирана на различни позиции с проблемите на младежта в града и региона. През 1974 г. защитава дисертация и получава научното звание Кандидат на педагогическите науки (днес Доктор по педагогика). Същата година става научен сътрудник в НИИОО „Акад. Тодор Самодумов“, София, в който през 1983 г. е избрана за старши научен сътрудник. През март 1988 г. е избрана за доцент във Факултета по педагогика на Софийския университет. През 1996 г. защитава втората си докторска дисертация и получава научното звание Доктор на педагогическите науки на тема „Нравствената култура на ученика като педагогически проблем“. През 2001 г. е избрана за професор по „Теория на възпитанието и дидактика“ за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където работи като щатен преподавател до пенсионирането си през 2008 г. След това всяка година е избирана за хоноруван преподавател, включително и през настоящата академична учебна година.

Научните й интереси са в областта на теория на възпитанието с фокус към нравственото възпитание, методика на възпитателната дейност, система на възпитанието, училищните и извънучилищните ученически общности като фактор на възпитанието, хуманизация на педагогическия процес, педагогика на девиантното поведение. Разработва ново направление в системата на педагогическата наука, а именно Превантивна педагогика, и създава своеобразна школа от специалисти в областта на превантивната и корекционно-възпитателната дейност.

Научната продукция на проф. д.п.н. Емилия Рангелова обхваща над 220 публикации, от които 8 монографии (4 самостоятелни и 4 в съавторство), два автореферата, 25 студии, над 180 статии. Автор е на теми в колективния академичен учебник по „Теорията на възпитанието“, претърпял три издания и многократно допечатван. Ръководител е на над 20 научноизследователски проекти, включително международни, три от които по линия на ЮНЕСКО. Автор е на два инструмента, намерили приложение в практиката – методика на възпитателната дейност в училище и методика за работа на обществените възпитатели. Впечатляващо професионални и човешки са отношенията й със студенти и базови специалисти, загрижеността й за децата.

Научен ръководител на над 300 дипломанти и на над 20 успешно защитили докторанти от България и от други държави, много от които продължават своето кариерно развитие в академичната сфера и някои от тях вече са професори.

Професор Емилия Рангелова е инициатор, вдъхновител и основен двигател за провеждането на международната научно-практическа конференция в Учебната научната база на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в Китен, за която отдава огромни усилия да се утвърди като авторитетен научен форум. С вече над 20 години история, конференцията се превърна в пространство за споделяне на научни постижения на изявени учени от Европа и света, но и пространство за първа изява на докторанти и студенти. Форум, дал път на много хора в науката и началото на много проекти, партньорства в науката и приятелства.

Ръководител на Катедра „Теория на възпитанието“ (2000–2004 г.), член на Факултетния съвет на Факултета по педагогика и член на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професор Рангелова е инициатор за създаването на специалност „Педагогика на девиантното поведение“ през 1994 г., която впоследствие се превръща в магистърска програма с изключително устойчиво развитие в годините до днешно време. Създадените от нея практикуми в специализирани институции за деца ги направиха достъпни за студентите от Факултета по педагогика и подпомогнаха реализацията на необходимата връзка между теория практика и в тази специфична среда. Тя отстояваше необходимостта студентите да се потопят още в хода на обучението си в реалната обстановка, в която се възпитават децата и в която те ще ги възпитават, и сама беше редом с тях. Тя съчетаваше достолепието на университетския преподавател и непосредственото общуване на методика в практиката.

Като обаятелен преподавател и задълбочен учен, проф. Емилия Рангелова е канена като хоноруван преподавател и гост-лектор в редица български университети и в университети в Полша, Чехия, Русия и др. Почетен професор е на Тулския държавен педагогически университет „Лев Николаевич Толстой“, където също преподава в продължение на около 10 години.

Професор Рангелова освен научна, развива неуморно и много активна обществена дейност. Тя е ангажирана с редица граждански организации и каузи, които пламенно и непоколебимо-борбено отстоява през годините, без да следва т.нар. политкоректност и в името науката, на справедливостта и на хуманизма.

Като основател (2008 г.) и президент във времето след това, на Асоциацията на професорите от славянските страни (АПСС), успя да свърже в партньорска научна мрежа стотици учени в полето на педагогическата наука.

Като председател на национално представената синдикална организация – Федерацията на университетските синдикати – ФУНИС (избрана на конгрес през 1994 г. и преизбирана многократно след това), в продължение на 27 години положи големи усилия за постигане на по-справедливи условия за труд на академичната общност.

Професор Рангелова е дългогодишен член на колективното ръководство (зам.-председател) на Секция „Педагогика и Психология“ към Съюза на учените в България.

Член на Фондация „Човещина“ – неправителствена организация с почти 30-годишна история.

Проф. Емилия Рангелова е носител на редица отличия, сред които Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2006 г.), Орден „Кирил и Методий“ (II степен) и др.

Проф. д.п.н. Емилия Миленкова Рангелова оставя със своя живот ярка диря, но и оставя също така и голяма празнота в нас. Защото тя беше не само вдъхновяващ преподавател, обучил и възпитал поколения студенти, но и впечатляващ учен, съчетаващ в балансиран порядък задълбочени теоретични изследвания с практико-приложни, отличен организатор, изключителен колега, който винаги е готов да помогне всеотдайно в науката и извън нея , като приятел – да отвори нови врати пред всеки, да утеши…

Изключителен Човек, чийто пример е достоен за следване!

Поклон пред светлата й памет!

 

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”