Начало / Новини / Новини и събития / Първи уебинар, посветен на развитието на медийната грамотност в България

   
Първи уебинар, посветен на развитието на медийната грамотност в България

Първият национален уебинар, отчитащ резултатите от участието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като партньор по международния проект „Обучение за обучители“ (European Media Coach Initiative) стартира на 7 април 2021. Проявата, със символичен домакин Факултета по класически и нови филологии на Алма матер, бе открита от ръководителя на българската страна, проф. дн Данаил Данов, преподавател по медийна педагогика, медиазнание и медийна грамотност към Факултета по науки за образованието и изкуствата.

След като запозна участниците с дневния ред и програмата на уебинaра, проф. Данов даде думата на декана на Факултета по класически и нови филологии, проф. д-р Мадлен Данова, за поздравителен адрес към участниците - студенти, докторанти, преподаватели, както и представители на нестопански организации с отношение към развитието на медийната грамотност. В приветствието си проф. Данова, която е ключов експерт по проекта, обърна внимание на значимостта на европейската инициатива и причините, обусловили българското участие в нея. Тя отбеляза също така и високата оценка, която ръководството на факултета дава на проекта от гледна точка на възможностите, които проектът разкрива в перспектива – относно квалификацията на студентите, бъдещи учители, използващи активно средствата на медийната грамотност и дигиталната култура.

1

По време на събитието Проф. Данаил Данов направи обстойна презентация, свързана със същността на медийната грамотност, развитието на идеята в общоевропейски план, ефективността на нидерландската инициатива „Media Coach“ - основа на проекта - и целите, и методите, прилагани в България по проекта. Той представи още и детайли, свързани с анализа на специфичния български контекст, обусловили посоките на действие, избора на целеви групи, темите по обучителната програма и начините за нейната реализация на различни нива – бакалаври, магистри, докторанти, както и за повишаване на квалификацията на практикуващите към момента учители, потърсили възможност за прилагане на средствата на медийната грамотност. Проф. Данов запозна участниците и със самата философия на проекта, разглеждаща медийната грамотност като съвкупност от технически умения за работа с дигитални средства, нов образователен подход, основан на приложението на тези средства заедно с формирането на критично мислене сред обучаемите от най-ранна възраст, както и още нагласа за повишена гражданска активност. Философия, търсеща изграждането на медийната грамотност на четири отделни и взаимно свързани нива – медийно разбиране, медийна осъзнатост, медийна нагласа и медийно поведение. В заключение проф. Данов се спря на осигуреното чрез проекта устойчиво развитие на идеята, благодарение на факта, че програмата вече е част от обучението на студентите във факултетите, участващи в инициативата.

2

Пред участниците говори и гл. ас. д-р Симеон Хинковски, обучител и технически експерт по проекта, който акцентира върху важността и навременното изпълнение на инициативата, дала допълнителна възможност за навлизането и по-широкото приложение на технологиите в обучението, особено важно за периода на пандемията, предизвикана от вируса COVID 19.

За значимостта на проекта говориха още проф. дн Божидар Ангелов, дългогодишен декан на Факултета за науки за образованието и изкуствата на Софийския университет, както и представителят на фондация „Безопасен интернет“, Георги Апостолов, самият той разработвал редица инструменти и програми, свързани с формирането на умения за дигитална-медийна грамотност и прилагането им на различните образователни нива.

Изказвания направиха и част от студентите, едновременно участници както във форума, така и в обучителната програма, разработена по проекта.

Към края на събитието възникна и дискусия относно стратегиите за формиране на медийната грамотност и по-точно относно това дали тя следва да бъде обособена като отделен учебен предмет или следва да бъде интегрирана в различните дисциплини, преподавани на всички образователни нива, където да търси резултати в изграждането на умения на базата на междупредметните връзки и развиването на специфични умения за сътрудничество, решаване на проблеми и безопасна работа с интернет.

Наложи се общото мнение, че каквито и стратегии, тактики и методи да се прилагат, значимостта на развитието на медийната грамотност е безспорна, както и че проектът очевидно е съдействал сериозно в тази посока, създавайки основа за изграждане на среда за устойчиво развитие на медийната грамотност в България.