Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Конкурс за длъжност „Младши експерт“ в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при КЗК

   

05.04.2021

 

Конкурс за длъжност „Младши експерт”: 2 работни места в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 • Образование – висше;
 • Минимална образователна степен – магистър;
 • Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки;
 • Специалност – „Право“ или професионално направление – „Икономика“;
 • Професионален опит – не се изисква или придобит минимален ранг – V младши.

 

2. Допълнителни изисквания за длъжността:

 • отлично владеене на английски език;
 • владеенето на втори чужд език /френски/немски/ е предимство;
 • компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Office;
 • придобита юридическа правоспособност за специалност „Право“.

 

3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.

 

4. Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (в случай че притежава);
 • копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

 

5. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по т. 4 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

6. Срок за подаване на документи: до 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

 

7. Кратко описание на длъжността:

Извършва проучвания в областта на националното и общностно право на конкуренция (за специалност право) или извършва икономически анализи (професионално направление-икономика) като събира, обобщава и анализира доказателства по образуваните производства по глава III от ЗЗК (Забранени споразумения, решения и съгласувани практики) и/или чл. 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), по Глава IV от ЗЗК и/или чл. 102 от ДФЕС (Злоупотреба с монополно или господстващо положение), както и извършва секторни анализи по Глава VI от ЗЗК в случаите, в които конкуренцията в даден сектор, отрасъл, подотрасъл или регион може да бъде предотвратена, ограничена или нарушена.

 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК. Телефон за контакти: 02/93 56 116.