Начало / Новини / Конкурси / Архив / СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

   

Срок: 26 май 2021 г.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА

 

СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРСМЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г.

„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”НА ТЕМА:

„ПОУКИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19„

 

Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

  • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
  • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
  • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
  • В текста да не се посочва името на автора;
  • Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:име, презиме, фамилия; o местоживеене;
  • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон; e-mail; име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност, фирма-длъжност, администрация - длъжност;Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;Докладите се представят до 26 май 2021 г. в два екземпляра на хартиен носител на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, ет. 4, стая 420 - За конкурса „Млад икономист 2021г.”
  • и по електронен път на адрес: unieconom@abv.bg За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: 0877 011 710; 0889 442 821
  • Награди в конкурса: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
  • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2020г.” ще се състои на 11 юни 2021 г. /петък/, по повод честването на Деня на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108.
  • Неполучените на 11 юни 2021 г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.

 

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: www.bgeconomist.bg

Настоящите Условия и изисквания са приети на заседание на УС на СИБ на 17.12.2019г.

 

АНОТАЦИЯ

 

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.