Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (Биофизика и медицинска физика), обявен в Държавен вестник, бр. 99 от дата 20 ноември 2020 г.

   

Кандидат ас. д-р Десислава Анри Лазарова

 

Материали:

 

 

Рецензии:

 

  • Проф. д-р Антоанета Видолова Попова – BG / EN
  • Доц. д-р Геновева Антонова Златева – BG / EN

 

Становища:

 

  • Проф. дбн Румяна Атанасова Бакалова-Желева – BG / EN
  • Проф. дмн д-р Цветанка Цанкова Маринова – BG / EN
  • Проф. дбн Яна Христова Цонева – BG / EN
  • Доц. д-р Биляна Панчева Николова-Лефтерова – BG / EN
  • Доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм – BG / EN

 

Заключителното заседание ще се проведе на 08.03.2021 г. от 12:00 ч. в електронната среда "Moodle".