Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Докторант Борислава Вригазова от докторска програма Data Science с публикувани три научни статии в списания от базата данни Скопус

   

01.12.2020

 

Докторант Борислава Вригазова от докторска програма Data Science има публикувани три научни статии в списания от базата данни Скопус:

The bootstrap procedure in classification problems, International Journal of Data Mining, Modelling and Management, 2020 Vol.12 No.4, pp.428 - 446

 

Untitled

 

Detection of Malignant and Benign Breast Cancer Using the ANOVA-BOOTSTRAP-SVM

Journal of Data and Information Science, 2020, 5(2), pp. 62-75

 

1Untitled

 

Tenfold bootstrap procedure for support vector machines

Computer Science, 2020, 21(2), pp. 241-257

 

2Untitled