Начало / Новини / Конкурси / Архив / „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год.” към МОН

   

Срок за кандидатстване 02.10.2020 г.

 

Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год.“: https://www.fni.bg/?q=node/1175. Документите за кандидатстване и условията за участие в конкурса са налични на посочения електронен адрес.

Краен срок за кандидатстване: 17 ч. на 2 октомври 2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.

Краен срок за предоставяне на документи за съгласуване и подписване от страна на СУ: 25 септември 2020 г.

 

Документите (Административно описание - част 1 на български и на английски език и Научно описание - част 2 на български и на английски език) се изпращат по електронна поща до npd@admin.uni-sofia.bg. Файловете трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа) за подписване с КЕП. Подписаните с електронен подпис документи, както и сканиран формуляр на Административното описание на български език с подпис и печат на СУ ще бъдат връщани обратно по електронна поща.

Всички проектни предложения следва да бъдат регистрирани в електронната система на СУ https://projects.uni-sofia.bg/. Към документите се прилага извадка (експортирана справка) от системата на СУ.

Документите, доказващи допустимостта на СУ в конкурса като базова организация или организация- партньор, са следните:

1. Указ на Цар Фердинанд за учредяване на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обнародван в Държавен вестник бр. 2 от 1889 г., съгласно т. 3.1.2. от Насоките за конкурса;

2. Правилник за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“, съгласно т. 3.1.2. от Насоките за конкурса. Документът е публично достъпен и на електронен адрес: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/pravilnici_na_su

4. Декларация по Приложение 1;

5. Декларация по Приложение 2;

6. Декларации по Приложение 6 от Ректора и главния счетоводител

 

Посочените документи са депозирани еднократно на хартия в деловодството на ФНИ към МОН с писмо №100101/22 от 07.02.2020 г., валидни са за всички проектни предложения на СУ и не се изисква ръководителите да ги изготвят и набавят повторно. При подаване на предложението във ФНИ следва да се прикачи на електронния носител писмото, което ще бъде предоставяно на кандидатите по електронна поща заедно с подписаните с КЕП документи.