Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Стопански факултет на Технически университет - София" организира теоретичен семинар: "Човекът - мярка за всички неща? Предизвикателствата на постмодерното информационно общество"

   

23.06.2020

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

КАТЕДРА „ПРАВНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София

 

ВИ КАНИ

да вземете участие в поредния теоретичния семинар на тема „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“,

който ще се проведе на 20 – 21 октомври 2020 г. в сградата на ТУ-София.

 

Тематични направления:

 

 1. Човекът в глобалната ситуация
 • Глобализация и културна самоличност
 • Организационна култура и модерни управленски практики
 • Светогледни ориентации, ценности и социални стратегии
 • Политически трансформации в „глобалното село”
 • Правните и нравствени императиви в съвременния свят

 

2. Западният социокултурен модел – криза или нов хоризонт

 • Модерната наука и нейните критици
 • Новите стари идеологии
 • Секуларизъм и религиозен фундаментализъм
 • Мултикултурализъм и национализъм
 • Свобода и информираност

 

3. Границите на растежа

 • Обществото – либерално и/или социално
 • Икономически кризи, устойчиво развитие и институционална промяна
 • Пол, демографска революция и социална стратификация
 • Екологични промени и политики
 • Естетика на технологичния прогрес

 

Заявките за участие в семинара по приложения формуляр се приемат до 10 октомври на e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg Желаещите да представят научно съобщение или доклад трябва да изпратят и кратко резюме до 250 думи. Предвижда се обсъдените на дискусията текстове да бъдат отпечатани в издание на Стопанския факултет. Програмата на семинара ще бъде изготвена и изпратена на участниците по електронен път преди неговото провеждане.

 

Такса правоучастие: 40лв, която включва материали за семинара и едно копие от публикувания сборник с докладите.

Таксата може да заплатите по банков път:

Получател : ТУ-София НИС

Банкова сметка:

BG24BNBG96613100103801

BIC kод: BNBGBGSD

Основание: Такса правоучастие семинар СФ, катедра ПХН

Или в деня на регистрация на семинара.

 

За контакт и допълнителна информация:

Доц. д-р Йоана Павлова – e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg , GSM: 0878 396 616, ТУ-София, бул. „Св. Кл. Охридски“ 8, бл. 4, каб. 4510

Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=154

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР „ЧОВЕКЪТ – МЯРКА ЗА ВСИЧКИ НЕЩА? ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОСТИНДУСТРИАЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО“

Технически Университет София

Стопански факултет, катедра „Правни и хуманитарни науки“

 

Име, презиме и фамилия:

………………………………………………………………………………………………….

Научна степен и академична длъжност или позиция (студент, докторант, друго)

 

Професионално направление и/или специалност:

…………………………………………………………………………………………………..

 

Университет/научна организация и звено (факултет, институт, секция):

………………………………………………………………………………………...................

 

Телефон и e-mail за връзка:

…………………………………………………………………………………………………...

 

Форма на участие:

…………………………………………………………………………………………………...

 

Тематично направление:

……………………………………………………………………...............................................

 

Тема на доклада:

…………………………………………………………………………………………………

 

Съавтор/и:

…………………………………………………………………………………….......................

 

Необходими технически средства за представянето:

…………………………………………………………………………………………………

 

Анотация на доклада/научното съобщение

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................