Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 81/15.10.2019 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професор по професионално направление:

  • 3.3. Политически науки (Сравнителна политология) – един за нуждите на Философски факултет;

 

главен асистент по професионално направление:

  • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Политическа социология и етнология) – един за нуждите на Геолого-географски факултет,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.