Начало / Новини / Новини и събития / Доц. дпн Милена Стефанова бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Доц. дпн Милена Стефанова бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Академичния съвет ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков удостои доц. дпн Милена Стефанова с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Предложението е на Факултетния съвет на Философския факултет.

Получавайки отличието, доц. Стефанова не скри, че силно се вълнува, защото целият й съзнателен живот е преминал в Софийския университет. Тя сърдечно благодари на колегите си от Катедра „Публична администрация“ към Философския факултет, на Факултетния съвет на Философския факултет и на Академичния съвет на Алма матер. „Мисля, че всички много добре се познаваме, знаем, че сме добри колеги и приятели, затова ви благодаря най-сърдечно на всички и ви пожелавам светли празници“, каза накрая доц. Стефанова.

1-1

Доц. Милена Стефанова получава отличието за значимите си заслуги за развитието и утвърждаването на авторитета на Софийския университет, Философския факултет и специалност „Публична администрация“ и за постигнати високи резултати в дългогодишната си учебно-преподавателска, научноизследователска и административна дейност.

Доц. Милена Стефанова започва университетската си кариера като изследовател в полето на политическите науки. През 1990 г. защитава докторска дисертация на тема „Ролята на българските чорбаджии в политическия живот през Възраждането“. След създаването на специалност „Политология“ започва преподавателската й дейност. Тя става един от първите университетски преподаватели в страната, които разработват и започват преподаването на дисциплината „Местна власт и самоуправление“.

4-1

Доц. Милена Стефанова е член на катедра „Публична администрация“ от създаването й през 1997 г. и има изключителен принос за стартирането на специалност „Публична администрация“ и за развитието й през годините. През 1997 г. успешно се хабилитира и става доцент. В значителна степен допринася за изграждането на поколения студенти по „Публична администрация“. Води курсове по „Местна власт“, „Сравнително местно самоуправление“ и „Управление на големия град“.

Създател и ръководител е на една от магистърските програми на специалността „Европейска публична администрация“. Години наред програмата се развива успешно, привлича множество студенти и допринася за изграждането на компетенции, необходими за работата в органите на местната и държавната власт. Доц. Милена Стефанова води курсове и в магистърски програми на други специалности на Философския факултет и други факултети на Алма матер – „Политология“, „Европеистика“, „Регионална политика“, „Екополитики“ и други. Научен ръководител е на редица успешно защитили докторанти.

5-1

Доц. Милена Стефанова има изключителен принос за разработването и прилагането на обучителна програма за развитието на компетенциите на държавните служители. Благодарение на усета и активността си тя успява да създаде успешно междууниверситетско партньорство, което обучава в продължение на години държавна администрация. Това не само издига авторитета и капацитета на Софийския университет, но и подпомага реформата в държавната администрация в страната.

Специализирала е в университети в Ирландия и Холандия. Автор е на четири монографии, има публикувани над 30 научни статии и студии в престижни национални и международни научни издания. Доц. Стефанова има активна проектна дейност, с която допринася значително за развитието на практиките в областта на научното самоуправление. Тя е ръководител и член на екип в над 50 проекта.

3-1

Доц. Стефанова има значителен принос за организационното развитие на Софийския университет. В периода декември 2011 – декември 2015 г. е заместник-ректор на Университета и отговаря за учебната дейност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Предприема значими инициативи за подобряване на работата в поверения й сектор и постига съществени резултати в работата си.

Дългогодишен член е на Академичния съвет на Алма матер.

В периода ноември 2007 – ноември 2011 г. доц. Стефанова е заместник-декан на Философския факултет. Има принос за въвеждането на високи стандарти в дейността на Факултета и най-вече за подобряване и оптимизиране на магистърските програми и на обучението в магистърската степен. Доц. Стефанова е дългогодишен член на Факултетния съвет на Философски факултет.

От октомври 2003 до октомври 2007 г. е ръководител на катедра „Публична администрация“. Има съществен принос в няколко направления – участва в развитието на съдържанието на програмите на специалността, подпомага въвеждането на модерни методи и техники на преподаване, открива и установява партньорски отношения с чужди и български научни и обществени организации. За установяване на високи научни стандарти и академични принципи тя допринася и като член на Специализирания научен съвет по „Политология“ към ВАК.

Доц. Милена Стефанова е утвърден експерт в областта на публичното управление. През 2003 г. е избрана за общински съветник в Столичния общински съвет и работи като председател на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба. Експерт е към множество фондации и експертни центрове.